జుమా నాడు ఖుత్బా జరుగుతున్నప్పుడు మోకాళ్లు పొట్టకు ఆనిచ్చి కూర్చోవడం అవాంఛనీయం

Imam Al-Nawawi’s Riyad-us-Saliheen
Chapter 312
Undesirability of Sitting with Erected Legs during Friday Sermon
1705. Mu`adh bin Anas Al-Juhani (May Allah be pleased with him) said: The Prophet (sallallaahu ’alayhi wa sallam) forbade (us) from sitting with our legs drawn up to our belly (Ihtiba’) during the Friday Khutbah (religious talk before the prayer).
[Abu Dawud and At-Tirmidhi].

https://teluguislam.net/?p=8041
జుమా రోజు, జుమా నమాజు, జుమాకు సంబంధించి ఇంకెన్నో అంశాలపై ఒకే చోట వీడియోలు, ఆడియోలు, వ్యసాలు & ఇంకెన్నో మీ కొరకే సమకూర్చబడ్డాయి

జుమా (శుక్రవారం) -యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV1InOgQTj7XWksxQKnbN_EI
ప్రవక్తవారి హదీసుల పూల మాలలు కూడా ఉన్నాయిమీరందరూ తప్పకుండా వింటూ, చదువుతూ ఉండి ఇతరులకు కూడా చేరవేసి ప్రవక్త సిఫారసు పొందడానికి, ప్రవక్త శుభహస్తాలతో హౌజె కౌసర్ నీరు పొందడానికి ప్రయత్నం చేయండి)

%d bloggers like this: