నాకు అత్యంత ప్రియుడు మరియు ప్రళయదినాన నా సమావేశంలో నాకు అత్యంత సమీపంలో కూర్చునేవాడు

good character

ఇస్లామీయ ప్రవర్తన [పుస్తకం]

%d bloggers like this: