సూరా బఖర చివరి రెండు ఆయతులు

last two ayah of surah baqarah

%d bloggers like this: