సూరా బఖర చివరి రెండు ఆయతులు

last two ayah of surah baqarah