ఇతరుల ఇండ్లలో తొంగి చూడరాదు

1393. హజ్రత్ సహెల్ బిన్ సాద్ సాది (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం :-

ఒకవ్యక్తి దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇంటికెళ్ళి తలుపు కన్నంలో నుంచి లోపలికి తొంగి చూడసాగాడు. ఆ సమయంలో దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) చేతిలో మొనలు గల ఒక ఇనుప దువ్వెన ఉంది. దాంతో ఆయన తల గోక్కుంటున్నారు. ఆయన తలుపు సందు నుండి తొంగి చూస్తున్న ఆ వ్యక్తిని చూసి “నీవు నన్ను ఇలా తొంగి చూస్తున్నావని తెలిస్తే నేనీ దువ్వెనతోనే కంట్లో పొడిచేస్తాను” అని అన్నారు. ఆ తరువాత అతనితో “ఇలా తొంగి చూడరాదన్న ఉద్దేశ్యంతోనే అనుమతి తీసుకోవాలని ఆదేశించడం జరిగింది” అని అన్నారు.

[సహీహ్ బుఖారీ : 89 వ ప్రకరణం – అధ్దియాత్, 23 వ అధ్యాయం – మనిత్తల ఫీబైతి ఖౌమ్ ఫఫఖవూ అయినహూ ఫలాదియత లాహూ]

సంస్కార ప్రకరణం : 9 వ అధ్యాయం – ఇతరుల ఇండ్లలో తొంగి చూడరాదు
మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు  (Al-Loolu Wal Marjan ) vol-2
సంకలనం: ముహమ్మద్ ఫవ్వాద్ అబ్దుల్ బాఖీ, తెలుగు అనువాదం: అబుల్ ఇర్ఫాన్

%d bloggers like this: