నెలవంక కన్పించనంత వరకు ఉపవాసాలు పాటించకండి. అలాగే (తిరిగి) నెలవంక కన్పించనంత వరకు ఉపవాస విరమణ (పండుగ) చేయకండి.

653. హజ్రత్ అబ్దుల్లా బిన్ ఉమర్ (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం :- దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఓసారి రమజాన్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ

“నెలవంక కన్పించనంత వరకు ఉపవాసాలు పాటించకండి. అలాగే (తిరిగి) నెలవంక కన్పించనంత వరకు ఉపవాస విరమణ (పండుగ) చేయకండి. ఒకవేళ ఆకాశం మేఘావృతమయి ఉంటే ఆ నెల ముప్ఫై రోజులు పూర్తిగా ఉపవాసాలు ఉండండి.” (అంటే ఆ నెల 29 రోజులు ఉపవాసముండి 29 వ రోజున సాయంత్రం మబ్బు మూలంగా నెలవంక కన్పించకపోతే ముప్ఫైయ్యో రోజు కూడా ఉపవాసం పాటించి ముప్ఫయి రోజాల సంఖ్య పూర్తి చేయాలన్నమాట).

[సహీహ్ బుఖారీ : 30 వ ప్రకరణం – సౌమ్, 11 వ అధ్యాయం – ఖౌలిన్నబీ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇజారయ్ తుముల్ హిలాలు ఖుసూము]

ఉపవాస ప్రకరణం : 2 వ అధ్యాయం – నెలవంక కన్పించగానే ఉపవాసాలు విధిగా పాటించాలి; నెలవంక దర్శనంతో  ఈదుల్ ఫిత్ర్ (పండగ) అవుతుంది
మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు  (Al-Loolu Wal Marjan ) vol-1. సంకలనం: ముహమ్మద్ ఫవ్వాద్ అబ్దుల్ బాఖీ, తెలుగు అనువాదం: అబుల్ ఇర్ఫాన్

%d bloggers like this: