పేదలు, అనాధలు, వితంతువుల్ని ఆదుకోవటం వలన పొందే పుణ్యం

1878. హజ్రత్ అబూ హురైరా (రధి అల్లాహు అన్హు) కధనం ప్రకారం దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా ఉద్బోధించారు :-

పేదలు, అనాధలు, వితంతువులు, ఏ ఆధారం లేని స్త్రీలకు సేవ చేస్తూ వారి సంక్షేమం కోసం కృషి చేస్తూ ఉండేవాడు దైవమార్గంలో ధర్మపోరాటం చేసే వారి లాంటివాడు. లేదా పగలంతా ఉపవాసం పాటిస్తూ రాత్రిళ్ళు (దైవారాధనలో) గడిపే వారితో సమానుడవుతాడు.

[సహీహ్ బుఖారీ : 69 వ ప్రకరణం – నఫఖాత్, 1 వ అధ్యాయం – ఫజ్లిన్నఫఖతి అలల్ ఆహ్లి]

ప్రేమైక వచనాల ప్రకరణం : 2 వ అధ్యాయం – పేదలు, అనాధలు, వితంతువుల్ని ఆదుకోవాలి
మహా ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) మహితోక్తులు  (Al-Loolu Wal Marjan ) vol-2
సంకలనం: ముహమ్మద్ ఫవ్వాద్ అబ్దుల్ బాఖీ, తెలుగు అనువాదం: అబుల్ ఇర్ఫాన్

Read English Version of this Hadeeth

%d bloggers like this: