ఇస్లామీయ సంస్కారాలు – ఆదేశాలు (Adaab in Islam)


adaab-in-islamఇస్లామీయ సంస్కారాలు – ఆదేశాలు (Adaab in Islam)

అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)

[ఇక్కడ చదవండి] – [ఇక్కడ Download PDF]

 

విషయ సూచిక:
– ఇఖ్లాస్
– షిర్క్ భయంకరం మరియు తౌహీద్ ఘనత
– రియా (ప్రదర్శనా బుద్ధి) చిన్న షిర్క్
– దుఆ
– విద్య
– మంచిని భోధించడం – చెడును ఖండించడం
– మంచిని ఆజ్ఞాపించే, చెడును ఖండించే పద్ధతులు
– తల్లిదండ్రుల సేవ
– సద్వర్తన
– సౌమ్యం, మృదు వైఖరి
– కరుణ
– జుల్మ్ (అన్యాయం,దౌర్జన్యం) నిషిద్దం
– ముస్లింను వధించడం నిషిద్దం
– ముస్లిం పై మరొక ముస్లిం హక్కులు
– ఇరుగు పొరుగు వారి హక్కులు
– నాలుక భయంకరాలు
– పరోక్షనింద నిషిద్దం
– సత్యం ఘనత, అసత్యం నుండి హెచ్చరిక
– తౌబా (పశ్చాత్తాపం)
– తౌబా నియమాలు
– సలాం
– భోజనం చేయు పద్ధతులు
– మలమూత్ర విసర్జన పద్ధతులు
– తుమ్ము, ఆవలింపు
– కుక్కను పెంచడం
– అల్లాహ్ యెక్క జిక్ర్ (స్మరణ)
కొన్ని దుఆలు :
– పడుకొనే ముందు
– నిద్ర నుండి మేల్కొని
– వాహనం ఎక్కినపుడు
– గమ్యస్థానం చేరుకున్నప్పుడు
– ఉజూకు ముందు
– ఉజూ తర్వాత
– ఇంటి నుండి వెళ్ళినప్పుడు
– ఇంట్లో ప్రవేశించినప్పుడు
– ప్రవక్త (సల్లలాహు అలైహి వసల్లం) పై దరూద్
– ఉదయం
– సాయంకాలం
– స్నేహం
– ఓపిక, సహనం
%d bloggers like this: