ఖురాన్: 72.సూరహ్ అల్-జిన్

Surah Al Jinn – Youtube Video – Quran Telugu Subtitles