ఆదర్శమూర్తి ముహమ్మద్ (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) వారి కొన్ని జీవిత ఘట్టాలు

best-example-to-follow

దీనిలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జీవితంలోని కొన్ని ముఖ్య ఘటనలు ఉదాహరణకు ఆయన ప్రయాణం, వర్ణన, మాటతీరు, ఇంటివారితో మెలిగే తీరు, బంధువులతో వ్యవహరించే సరళి, ఇంటిలో ఎలా ఉండేవారు, జీవన సరళి, దాంపత్య జీవితం, భార్యలు, కుమార్తెలు, నిదురించే విధానం, తహజ్జుద్ నమాజు, ఫజర్ నమాజు తరువాత, చాష్త్ నమాజు, నఫిల్ నమాజులు ఇంటివద్దనే ఆచరించటం, పేదరికంలో ఆచరణా విధానం, వినయవిధేయతలు, సేవకులతో వ్యవహరించేతీరు, అతిథి మరియు బహుమతి, పిల్లల పట్ల ఆయన తీరు, వీరత్వం, సహనశీలత, క్షమాగుణం, భోజనం చేసే పద్ధతి, ఇతరులతో మెలిగే తీరు, ధ్యానం, ఇరుగుపొరుగువారితో మెలిగే వ్యవహారం, ఉన్నతమమైన వ్యవహారశైలి, బాధ్యతా నిర్వహణ, సహనం, కొన్ని దుఆలు మొదలైన ముఖ్యాంశాలు చర్చించబడినాయి.

ఆదర్శమూర్తి ముహమ్మద్ (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) వారి కొన్ని జీవిత ఘట్టాలు

ఉర్దూ మూలం: అబ్దుల్ మలిక్ అల్ ఖాసిం
తెలుగు అనువాదకులు: అబూబకర్ & అబుసాజిద (బహదుర్)

[ఇక్కడ చదవండి/ PDF డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

%d bloggers like this: