పశ్చాత్తాపం (Repentance)

repentance-telugu-islamపుస్తకం నుండి:  కలామే హిక్మత్ – 1(వివేక వచనం)
రచన: సఫీ అహ్మద్ మదనీ
అనువాదం: ముహమ్మద్ అజీజుర్ రహ్మాన్
ప్రకాశకులు: జమీ అతే అహ్ లె హదీస్, ఆంధ్రప్రదేశ్

[ఇక్కడ PDF డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి]

This entry was posted in Character (గుణ గణాలు), Ibadah (ఆరాధన), Islam-Telugu (ఇస్లాం). Bookmark the permalink.