హిస్న్ అల్ ముస్లిం :(దుఆల పుస్తకం)

హిస్న్ అల్ ముస్లిం : (దుఆల పుస్తకం)
అరబీ మూలం: షేఖ్ సయీద్ బిన్ అలీ ఖహతాని  , అనువాదం: ఇఖ్బాల్ అహ్మద్
ప్రకాశకులు: అల్ ఫారూఖ్ పబ్లికేషన్స్ , కడప (ఏ.పి)

విషయ సూచిక
– తొలి పలుకులు
– దైవ నామ స్మరణ విశిష్టత
– నిద్ర నుండి మేల్కొన్నప్పుడు
– దుస్తులు  ధరించేటప్పుడు దుఆ
– నూతన వస్త్రాలు ధరించేటప్పుడు దుఆ
– నూతన వస్త్రాలు ధరించే వాని కోసం దుఆ
– దుస్తులు విడిచే టప్పుడు దుఆ
– మరుగు దొడ్డి లో ప్రవేశించే టప్పుడు దుఆ
– మరుగు దొడ్డి నుండి బయటకు వచ్చు నపుడు దుఆ
– వుజు కు ముందు దుఆ
– వుజు ముగించిన తర్వాత దుఆ
– ఇంటి నుండి బయలు దేరేటప్పుడు దుఆ
– ఇంటిలో ప్రవేశించే టప్పుడు దుఆ
– మస్జిద్ వైపు వెళ్ళేటప్పుడు దుఆ
– మస్జిద్ లో ప్రవేశించే టప్పుడు దుఆ
– మస్జిద్ నుండి వచ్చే టప్పుడు దుఆ
– అజాన్ సమయం లో దుఆ
– అజాన్ తర్వాత దుఆ
– నమాజ్ ప్రారంభించే టప్పుడు దుఆలు
– రుకు లో దుఆల
– రుకు నుండి లేచేటప్పుడు దుఆలు
– రెండు సజ్దాల మధ్య దుఆలు
– సజ్దా తిలావత్ లో దుఆలు
– తషహ్హుద్
– దైవ ప్రవక్త (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) పై దరూద్
– సలాం కు ముందు దుఆలు
– సలాం తర్వాత దుఆలు
– ప్రతి నమాజు తర్వాతా దుఆలు
– నమాజే ఇస్తిఖార దుఆ
– ఉదయం సాయంత్రం దుఆలు
– సాయంత్రం పూట చదువ వలసిన దుఆలు , ఉదయం పూట వందసార్లు
– నిద్రించేటప్పుడు దుఆలు
– రాత్రి వేళ ప్రక్కకు ఒత్ట్టిగిల్లుతూ దుఆ
– నిద్రలో ఆందోళన లేక ఒంటరితనం భావించినపుడు దుఆ
– ఖునూతే వితర్ దుఆలు
– వితర్ నమాజులో సలాం తర్వాత
– బాదుషా చేసే జులుం పట్ల భయానికి దుఆ
– శత్రువుకి శాపనార్ధాలు
– ప్రజల వల్ల భయానికి దుఆ
– విశ్వాసం లో సందేహం కలిగి నప్పుడు
– అప్పులు తీర్చేందుకు దుఆ
– ఖురాన్ పఠనం , నమాజు సమయాలలో దురూహలు కలిగినప్పుడు
– సంకటం సమయం లో  దుఆ
– పాపానికి ఒడిగట్టిన తర్వాత
– షైతాను, వాడి దురూహల్ని దూరం చేసే దుఆ
– ఈ దుఆ ను వంద సార్లు  చేసే వ్యక్తి
– అవాంచనీయ సంఘటన, నిస్సహాయత లో దుఆ
– సంతానానికి శుభాకాంక్షలు అందుకు జవాబు
– పిల్లలను ఏ పదాలతో అల్లా రక్షణ లో ఇవ్వాలి
– రోగిని పరామర్శించడం లో రోగి కోసం దుఆ
– రోగిని పరామర్శించడం లోని మేలు
– ఆశ వదులుకున్న రోగి దుఆ
– మరణం సమీపించినప్పుడు దుఆ
– ఆపద లో చిక్కుకున్నప్పుడు దుఆ
– శవానికి కళ్ళు మూసేటప్పుడు దుఆ
– మృతుని కోసం జనాజా నమాజు లో దుఆ
– పిల్లవాని జనాజా నమాజు లో దుఆ
– సంతాపం లో దుఆ
– శవాన్ని సమాధిలో వుంచే సమయం లో దుఆ
– ఖబరస్తాన్ చూసినప్పుడు దుఆ
– గాలి దుమారం లో దుఆ
– మేఘ గర్జన లో దుఆ
– వర్షాన్ని కోరుతూ దుఆ
– వర్షం కురిసేటప్పుడు దుఆ
– వర్షం కురిసిన తర్వాత దుఆ
– ఆకాశం నిర్మలం అయ్యేందుకు దుఆ
– నెలవంక చూసినప్పుడు దుఆ
– రోజా, ఇఫ్తార్ సమయం లో దుఆ
– భోజనానికి ముందు దుఆ
– భోజనం ముగించిన తర్వాత దుఆ
– ఆతిధ్యం ఇచ్చిన వాని కోసం అతిధి చేసే దుఆ
– త్రాపించిన వాని కోసం దుఆ
– ఒకరి ఇంట ఇఫ్తార్ చేసినప్పుడు దుఆ
– ఉపవాసిని ఎవరైనా ఏమైనా తిడితే ఏమనాలి?
– మొదటి ఫలాన్ని చూసినప్పుడు దుఆ
– తుమ్మినప్పుడు దుఆ
– పెళ్లి చేసుకున్న వారి కోసం దుఆ
– పెళ్లి చేసుకున్నా , వాహనం ఖరీదు చేసినా  దుఆ
– భార్యను కలిసే ముందు దుఆ
– కోపం వచ్చినపుడు దుఆ
– భాధకు గురైన వానిని చూసినప్పుడు దుఆ
– సమావేశం లో దుఆ
– సమావేశం కఫ్ఫారా
– మేలు (సద్ వ్యవహారాణ) చేసిన  వారి కోసం దుఆ
– “నేను నిన్ను అల్లా కొరకు ప్రేమిస్తున్నాను” అనే వారి కోసం దుఆ
– సిరి సంపదలు సమర్పించే వాని కోసం దుఆ
– అప్పు తీర్చేటప్పుడు అప్పు ఇచ్చిన వాని కోసం దుఆ
– షిర్క్ పట్ల భయం తో దుఆ
– శుభం కోసం దుఆ చేసే వాని కోసం దుఆ
– దుశ్శకునాన్ని అసహ్యించుకునే దుఆ
– వాహనం పై కూర్చున్నప్పుడు దుఆ
– ప్రయాణం లో దుఆ
– నగరం లో లేక బస్తీ లో ప్రవేశించేటప్పుడు దుఆ
– బజారు లో ప్రవేశించినప్పుడు దుఆ
– వాహనం కదిలినప్పుడు దుఆ
– స్తానికుని కోసం బాటసారి దుఆ
– బాటసారి కోసం స్థానికుని దుఆ
– ప్రయాణం లో ఉదయం వేళ దుఆ
– ప్రయాణం లోను, ప్రయాణం లేకుండా ఒక చోట ఆగినప్పుడు దుఆ
– ప్రయాణం నుండి వచ్చిన తర్వాత దుఆ
– శుభవార్త లేక ఆందోళనకర వార్త విన్నప్పుడు ఏమి పలకాలి?
– కోడి కూసినప్పుడు, గాడిద ఓండ్ర పెట్టినప్పుడు దుఆ
– రాత్రుళ్ళు కుక్కలు మొరిగినప్పుడు దుఆ
– నీవు తిట్టినా వాని కోసం దుఆ
– ఒక ముస్లిం తనను గురుంచి ప్రశంస విన్నప్పుడు ఏమి చెయ్యాలి?
– హజ్, ఉమ్రా ళ కోసం ఇహ్రాం ధరించే వారు లబ్బైక్ ఎలా చెప్పాలి?
– రుకున్ యమని , హజారె అస్వద్ ల మధ్య దుఆ
– సఫా మర్వాల మధ్య ఆగినప్పుడు దుఆ
– అరఫా రోజు దుఆ
– సంతోషం అనుభవించే టప్పుడు దుఆ
– శరీరం లో బాధ అనిపిస్తే ఏమనాలి?
– ఆందోళన కలిగినప్పుడు దుఆ
– జిబహ్ చేసేటప్పుడు దుఆ
– తలబిరుసు సైతానుల వంచన, మోసాలనుంది రక్షణ పొందే దుఆ
– తౌబా
– హమ్ద్, సనా, తక్బీరు మరియు లా ఇలాహ ఇల్లలాహ్ యొక్క శ్రేష్థత
– బాఖియాతు స్సాలిహాత్
– వివిధ సత్కార్యాలు, సమగ్ర విధానాలు

హిస్న్ అల్ ముస్లిం : (దుఆల పుస్తకం)
అరబీ మూలం: షేఖ్ సయీద్ బిన్ అలీ ఖహతాని  , అనువాదం: ఇఖ్బాల్ అహ్మద్
ప్రకాశకులు: అల్ ఫారూఖ్ పబ్లికేషన్స్ , కడప (ఏ.పి)
——————————————
విషయ సూచిక
– తొలి పలుకులు
– దైవ నామ స్మరణ విశిష్టత
– నిద్ర నుండి మేల్కొన్నప్పుడు
– దుస్తులు  ధరించేటప్పుడు దుఆ
– నూతన వస్త్రాలు ధరించేటప్పుడు దుఆ
– నూతన వస్త్రాలు ధరించే వాని కోసం దుఆ
– దుస్తులు విడిచే టప్పుడు దుఆ
– మరుగు దొడ్డి లో ప్రవేశించే టప్పుడు దుఆ
– మరుగు దొడ్డి నుండి బయటకు వచ్చు నపుడు దుఆ
– వుజు కు ముందు దుఆ
– వుజు ముగించిన తర్వాత దుఆ
– ఇంటి నుండి బయలు దేరేటప్పుడు దుఆ
– ఇంటిలో ప్రవేశించే టప్పుడు దుఆ
– మస్జిద్ వైపు వెళ్ళేటప్పుడు దుఆ
– మస్జిద్ లో ప్రవేశించే టప్పుడు దుఆ
– మస్జిద్ నుండి వచ్చే టప్పుడు దుఆ
– అజాన్ సమయం లో దుఆ
– అజాన్ తర్వాత దుఆ
– నమాజ్ ప్రారంభించే టప్పుడు దుఆలు
– రుకు లో దుఆల
– రుకు నుండి లేచేటప్పుడు దుఆలు
– రెండు సజ్దాల మధ్య దుఆలు
– సజ్దా తిలావత్ లో దుఆలు
– తషహ్హుద్
– దైవ ప్రవక్త (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) పై దరూద్
– సలాం కు ముందు దుఆలు
– సలాం తర్వాత దుఆలు
– ప్రతి నమాజు తర్వాతా దుఆలు
– నమాజే ఇస్తిఖార దుఆ
– ఉదయం సాయంత్రం దుఆలు
– సాయంత్రం పూట చదువ వలసిన దుఆలు , ఉదయం పూట వందసార్లు
– నిద్రించేటప్పుడు దుఆలు
– రాత్రి వేళ ప్రక్కకు ఒత్ట్టిగిల్లుతూ దుఆ
– నిద్రలో ఆందోళన లేక ఒంటరితనం భావించినపుడు దుఆ
– ఖునూతే వితర్ దుఆలు
– వితర్ నమాజులో సలాం తర్వాత
– బాదుషా చేసే జులుం పట్ల భయానికి దుఆ
– శత్రువుకి శాపనార్ధాలు
– ప్రజల వల్ల భయానికి దుఆ
– విశ్వాసం లో సందేహం కలిగి నప్పుడు
– అప్పులు తీర్చేందుకు దుఆ
– ఖురాన్ పఠనం , నమాజు సమయాలలో దురూహలు కలిగినప్పుడు
– సంకటం సమయం లో  దుఆ
– పాపానికి ఒడిగట్టిన తర్వాత
– షైతాను, వాడి దురూహల్ని దూరం చేసే దుఆ
– ఈ దుఆ ను వంద సార్లు  చేసే వ్యక్తి
– అవాంచనీయ సంఘటన, నిస్సహాయత లో దుఆ
– సంతానానికి శుభాకాంక్షలు అందుకు జవాబు
– పిల్లలను ఏ పదాలతో అల్లా రక్షణ లో ఇవ్వాలి
– రోగిని పరామర్శించడం లో రోగి కోసం దుఆ
– రోగిని పరామర్శించడం లోని మేలు
– ఆశ వదులుకున్న రోగి దుఆ
– మరణం సమీపించినప్పుడు దుఆ
– ఆపద లో చిక్కుకున్నప్పుడు దుఆ
– శవానికి కళ్ళు మూసేటప్పుడు దుఆ
– మృతుని కోసం జనాజా నమాజు లో దుఆ
– పిల్లవాని జనాజా నమాజు లో దుఆ
– సంతాపం లో దుఆ
– శవాన్ని సమాధిలో వుంచే సమయం లో దుఆ
– ఖబరస్తాన్ చూసినప్పుడు దుఆ
– గాలి దుమారం లో దుఆ
– మేఘ గర్జన లో దుఆ
– వర్షాన్ని కోరుతూ దుఆ
– వర్షం కురిసేటప్పుడు దుఆ
– వర్షం కురిసిన తర్వాత దుఆ
– ఆకాశం నిర్మలం అయ్యేందుకు దుఆ
– నెలవంక చూసినప్పుడు దుఆ
– రోజా, ఇఫ్తార్ సమయం లో దుఆ
– భోజనానికి ముందు దుఆ
– భోజనం ముగించిన తర్వాత దుఆ
– ఆతిధ్యం ఇచ్చిన వాని కోసం అతిధి చేసే దుఆ
– త్రాపించిన వాని కోసం దుఆ
– ఒకరి ఇంట ఇఫ్తార్ చేసినప్పుడు దుఆ
– ఉపవాసిని ఎవరైనా ఏమైనా తిడితే ఏమనాలి?
– మొదటి ఫలాన్ని చూసినప్పుడు దుఆ
– తుమ్మినప్పుడు దుఆ
– పెళ్లి చేసుకున్న వారి కోసం దుఆ
– పెళ్లి చేసుకున్నా , వాహనం ఖరీదు చేసినా  దుఆ
– భార్యను కలిసే ముందు దుఆ
– కోపం వచ్చినపుడు దుఆ
– భాధకు గురైన వానిని చూసినప్పుడు దుఆ
– సమావేశం లో దుఆ
– సమావేశం కఫ్ఫారా
– మేలు (సద్ వ్యవహారాణ) చేసిన  వారి కోసం దుఆ
– “నేను నిన్ను అల్లా కొరకు ప్రేమిస్తున్నాను” అనే వారి కోసం దుఆ
– సిరి సంపదలు సమర్పించే వాని కోసం దుఆ
– అప్పు తీర్చేటప్పుడు అప్పు ఇచ్చిన వాని కోసం దుఆ
– షిర్క్ పట్ల భయం తో దుఆ
– శుభం కోసం దుఆ చేసే వాని కోసం దుఆ
– దుశ్శకునాన్ని అసహ్యించుకునే దుఆ
– వాహనం పై కూర్చున్నప్పుడు దుఆ
– ప్రయాణం లో దుఆ
– నగరం లో లేక బస్తీ లో ప్రవేశించేటప్పుడు దుఆ
– బజారు లో ప్రవేశించినప్పుడు దుఆ
– వాహనం కదిలినప్పుడు దుఆ
– స్తానికుని కోసం బాటసారి దుఆ
– బాటసారి కోసం స్థానికుని దుఆ
– ప్రయాణం లో ఉదయం వేళ దుఆ
– ప్రయాణం లోను, ప్రయాణం లేకుండా ఒక చోట ఆగినప్పుడు దుఆ
– ప్రయాణం నుండి వచ్చిన తర్వాత దుఆ
– శుభవార్త లేక ఆందోళనకర వార్త విన్నప్పుడు ఏమి పలకాలి?
– కోడి కూసినప్పుడు, గాడిద ఓండ్ర పెట్టినప్పుడు దుఆ
– రాత్రుళ్ళు కుక్కలు మొరిగినప్పుడు దుఆ
– నీవు తిట్టినా వాని కోసం దుఆ
– ఒక ముస్లిం తనను గురుంచి ప్రశంస విన్నప్పుడు ఏమి చెయ్యాలి?
– హజ్, ఉమ్రా ళ కోసం ఇహ్రాం ధరించే వారు లబ్బైక్ ఎలా చెప్పాలి?
– రుకున్ యమని , హజారె అస్వద్ ల మధ్య దుఆ
– సఫా మర్వాల మధ్య ఆగినప్పుడు దుఆ
– అరఫా రోజు దుఆ
– సంతోషం అనుభవించే టప్పుడు దుఆ
– శరీరం లో బాధ అనిపిస్తే ఏమనాలి?
– ఆందోళన కలిగినప్పుడు దుఆ
– జిబహ్ చేసేటప్పుడు దుఆ
– తలబిరుసు సైతానుల వంచన, మోసాలనుంది రక్షణ పొందే దుఆ
– తౌబా
– హమ్ద్, సనా, తక్బీరు మరియు లా ఇలాహ ఇల్లలాహ్ యొక్క శ్రేష్థత
– బాఖియాతు స్సాలిహాత్
– వివిధ సత్కార్యాలు, సమగ్ర విధానాలు
%d bloggers like this: