వివిధ రకముల ఉపవాసములు (Types of Fasting)

విధి ఉపవాసములు

 1. రమదాన్ ఉపవాసములు
 2. పరిహారపు ఉపవాసములు
 3. మొక్కుకున్న ఉపవాసములు

విధి కాని ఉపవాసములు

 1. సున్నహ్ ఉపవాసములు
 2. అయిష్టపు ఉపవాసములు
 3. నిషిద్ధింపబడిన ఉపవాసములు

సున్నహ్ ఉపవాసములు :-

 1. హజ్ కి వెళ్ళని వారు 9 జిల్ హజ్ అరఫా రోజు ఉపవాసము ఉండుట
 2. షవ్వాల్ మాసములో 6 రోజులు ఉపవాసము ఉండుట
 3. ముహర్రంలో ఆషురా రోజు ఉపవాసముండుట
 4. దిల్ హజ్ యొక్క మొదటి 9 రోజులు ఉపవాసము ఉండుట
 5. ప్రతి నెల 13,14,15 తారీఖులలో ఉపవాసముండుట
 6. ప్రతి వారంలో సోమవారం మరియు గురువారం రోజు ఉపవాసము ఉండుట
 7. దావుద్ అలైహిస్సలాం లాగా ఒక రోజు విడిచి ఒక రోజు ఉపవాసము ఉండుట
 8. ఎవరికైతే పెళ్ళి చేసుకొనే స్థోమత లేదో వారు ఉపవాసములు ఉండి  తన మనోవాంఛలను తగ్గించుకో వచ్చును

క్రింది తెలుపబడిన రోజులలో ఉపవాసముండుటమకరూహ్:-

 1. హజ్  చేసే వారు అరాఫ్ రోజు ఉపవాసము ఉండుట
 2. జుమహ్ రోజు, శనివారం రోజు, ఆదివారం రోజు ప్రత్యేకించి ఉపవాసము ఉండుట
 3. ఎడతెరిపి లేకుండా ఉపవాసములుండుట (అకారణముగా)
 4. షాబాన్ చివరి రోజు అనుమానం కొద్ది ఉపవాసముండుట (మొడటి రమదాన్ అవ్వచ్చు అనుకొని)
 5. భర్త అంగీకరం లేకుండా భార్య (నఫీల్) ఉపవాసములుండుట
 6. ఎప్పుడూ ఉపవాసములుండుట

క్రింది తెలుపబడిన రోజులలో ఉపవాసముండుట నిషిధ్ధించబడినది:-

 1. రెండు పండగల రోజులలో ఉపవాసముండుట
 2. బహిష్టు స్త్రీ లేదా ప్రసవించిన  స్త్రీ, పరిశుభ్రం కాక  ముందు ఉపవాసముండుట
 3. ఉపవాసము కారణంగా మరణం సంభవించే ప్రమాదమున్న ఎడల
 4. అయ్యామ్ తష్రీఖ్ జిల్ హజ్ 11,12,13 రోజులలో ఉపవాసముండుట

Source: ఫిఖ్ హ్ – మూడవ స్థాయి  (రబువ జాలియాత్ – రియాద్)
అనువాదం : –  షేఖ్ అబ్దుర్రబ్ & సయ్యద్ యూసుఫ్ పాషా

%d bloggers like this: