అదాన్, ఇఖామహ్ (సలాహ్ కి పిలుపు)

 

 عن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال- قال رسول اللهr: “لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.” (رواه البخاري)

బుఖారి హదీథ్ – జగత్ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం ఇలా తెలిపారు “ముఅద్దిన్ యొక్క అదాన్ ఎంత దూరం వినపడునో అంతదూరంలో విన్నవారందరూ (మనుషులు, జిన్నాతులే కాక విన్న ప్రతిదీ) ప్రళయదినం రోజు ముఅద్దిన్ కొరకు సాక్ష్యము పలికెదరు.”

దాన్ పలుకులు :  صفة الأذان :

1) అల్లాహు అక్బర్, అల్లాహు అక్బర్ –

2) అల్లాహు అక్బర్ అల్లాహు అక్బర్

3) అష్ హదు అల్..లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్  –      అష్ హదు అల్..లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్

4) అష్ హదు అన్న ముహమ్మదర్రసూలుల్లాహ్ – అష్ హదు అన్న ముహమ్మదర్రసూలుల్లాహ్

5) హయ్..య్య అలస్సలాహ్ –        హయ్..య్య అలస్సలాహ్

6) హయ్..య్య అలల్ ఫలాహ్ –                హయ్..య్య అలల్ ఫలాహ్

7) అల్లాహు అక్బర్ –  అల్లాహు అక్బర్

8) లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్

1- الله اكبر –  الله اكبر.

2- الله اكبر –  الله اكبر.

3- أشهد أن لا إله إلا الله  –  أشهد أن لا اله إلا الله.

4– أشهد أن محمدا رسول الله  –  أشهد أن محمدا رسول الله.

5- حي على الصلاة  –  حي على الصلاة.

6– حي على الفلاح  –  حي على الفلاح.

7– الله اكبر- الله اكبر.

8- لا آله إلا الله.

ఫజర్ సలాహ్ యొక్క అదాన్ లో హయ్ య్య అలల్ ఫలాహ్ తర్వాత అస్సలాతు ఖైరుంమినన్నోమ్ – అస్సలాతు ఖైరుంమినన్నోమ్ అని పలుక వలెను. అదాన్ యొక్క జవాబులో  హయ్య అలస్సలాహ్ మరియు హయ్ య్య అలల్ ఫలాహ్ కి మాత్రం “లాహౌల వలా ఖువ్వత ఇల్లాబిల్లాహ్” అని పలుక వలెను. మిగిలిన పలుకులను అదే విధంగా అంటే ముఅద్దిన్ పలుకునట్లుగా పలుకవలెను.

దాన్ తర్వాత పఠించ వలసిన దులు :

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال- قال رسول الله r: “من قال حين يسمع النداء: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته) حلت له شفاعتي يوم القيامة” (رواه البخاري)

హదీథ్:  జాబిర్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్ రదియల్లాహు అన్హు ఇలా ఉల్లేఖించారు – ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా ఉద్బోధించారు “ఎవరైతే అదాన్ విన్న తర్వాత ఈ దుఆ (“అల్లాహుమ్మ రబ్బహాదిహిద్దావతిత్ త్తామ్మతి వస్సలాతిల్ ఖాయిమతి , ఆతి ముహమ్మదనిల్ వసీలత, వల్ ఫదీలత వబ్అథ్ హు మఖామం మహ్.మూదల్లదీ వఅత్తహు”) పఠించారో వారు ప్రళయదినం రోజున నా సిఫారసు పొందుటకు అర్హులగుదురు” సహీహ్ బుఖారీ హదీథ్ గ్రంథం

అర్థం – ఓ అల్లాహ్! ఈ పరిపూర్ణ పిలుపునకు, ప్రారంభం కాబోయే నమాజుకు అధిపతీ, ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకు వసీలా మరియు ప్రత్యేకమైన ఘనతను ప్రసాదించు. నీవు ఆయనకు వాగ్దానం చేసిన “మఖామెమహమూద్”పై ఆయనను అధిష్టింపజేయి. (బుఖారి మరియు ముస్లిం)

 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال- قال رسول الله r: “الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة”(رواه أبو داود والترمذي)

అనస్ బిన్ మాలిక్ రదియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖించిన మరో హదీథ్ లో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం ఇలా బోధించారు – అదాన్ మరియు ఇఖామహ్ ల మధ్య చేయు ప్రార్థన (దుఆ) రద్దుచేయబడదు. అబుదావూద్, అత్తిర్మిథీ హదీథ్ గ్రంథాలు

ఇఖామహ్ – పలుకులు صفة الإقامة

1) అల్లాహు అక్బర్ – అల్లాహు అక్బర్

2) అష్ హదు అల్.. లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్

3) అష్ హదు అన్న ముహమ్మదర్ రసూలుల్లాహ్

4) హయ్..య్య  అలస్సలాహ్

5) హయ్..య్య అలల్ ఫలాహ్

6) ఖద ఖామతిస్సలాహ్ – ఖద ఖామతిస్సలాహ్

7) అల్లాహు అక్బర్ – అల్లాహు అక్బర్

8) లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్

1– الله أكبر –  الله أكبر.

2-أشهد أن لا إله إلا الله.

3- أشهد أن محمدا رسول الله.

4- حي على الصلاة.

5- حي على الفلاح.

6- قد قامت الصلاة  –   قد قامت الصلاة.

7- الله اكبر- الله اكبر.

8- لا اله إلا الله.

%d bloggers like this: