దుఆ యే ఖునూత్ Dua-e-Qunoot

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ،   [ وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ]، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

 

అల్లహుమ్మహ్దినీ ఫీమన్ హద య్ త, వ ఆఫినీ ఫీమన్ ఆఫయ్ త, వ తవల్లనీ ఫీమన్ తవల్లయ్ త, వ బారిక్ లీ ఫీమా ఆతై త, వఖినీ షర్ర మా ఖదై త, ఫ ఇన్నక తఖ్ ధీ వలా యుఖ్ ధా అలైక, ఇన్నహు లా యుజిల్లు మన్ వాలైత, [వలా య ఇజ్జు మన్ ఆద య్ త] తబారక్ త రబ్బనా వత ఆలయ్ . (  తిర్మిజీ ,  అబూదావూద్ )

ఓ  అల్లాహ్ !  నీవు హిత బోధనిచ్చిన వారిలోనే నాకు హిత బోధనివ్వు . నీవు స్వస్థత నిచ్చిన వారిలోనే నాకు స్వస్థత ఇవ్వు . నీవు సంరక్షకత్వం వహించిన వారిలోనే నాకు సంరక్షణ కలిపించు . నాకు నీవు ప్రసాదించిన దానిలో నాకు శుభాన్ని ఇవ్వు . నీవు నా కోసం నిర్ణయించిన దానిలో కీడు నుండి నన్ను కాపాడు . నిర్ణయించే వాడవు నీవే . నీ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరూ నిర్ణయించలేరు . నీవు మిత్రునిగా చేసుకున్న వారిని ఎవరూ అవమాన పరచలేరు . నీవు విరోధం వహించినవాడు ఎన్నటికీ గౌరవనీయుడు కాలేడు . మా ప్రభూ !  నీవు అమిత శుభములు కలవాడవు .  ఉన్నతమైన ఘనత కలవాడవు .

ఈ mp3 దుఆ  వినండి [Listen]

%d bloggers like this: