ఇస్లాంలో జనాజా ఆదేశాలు – ఇక్బాల్ కైలానీ [పుస్తకం]

ఇస్లాంలో జనాజా ఆదేశాలు - ఇక్బాల్ కైలానీ  [పుస్తకం]


రచయిత: ముహమ్మద్ ఇక్బాల్ కైలానీ
అనువాదం: అబ్దుల్ బాసిత్ ఉమరీ
ఎడిటర్: అబ్దుర్ రవూఫ్ ఉమరీ
హదీసు పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ఎ. పి., ఇండియా

మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ బుక్

[ఇక్కడ పుస్తకం చదవండి / డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
https://bit.ly/janaza-adeshalu-mobile
[83 పేజీలు] [PDF] [మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ బుక్] [18 MB]

డెస్క్ టాప్ బుక్

[ఇక్కడ పుస్తకం చదవండి / డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
https://bit.ly/janaza-adeshalu-desktop
[83 పేజీలు] [PDF]
 [డెస్క్ టాప్ బుక్] [16.4 MB]

విషయ సూచిక

%d bloggers like this: