ఇస్లాంలో జనాజా ఆదేశాలు – ఇక్బాల్ కైలానీ [పుస్తకం]

రచయిత: ముహమ్మద్ ఇక్బాల్ కైలానీ
అనువాదం: అబ్దుల్ బాసిత్ ఉమరీ
ఎడిటర్: అబ్దుర్ రవూఫ్ ఉమరీ
హదీసు పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ఎ. పి., ఇండియా

[ఇక్కడ పుస్తకం చదవండి / డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]
https://teluguislam.files.wordpress.com/2022/03/janaza-adeshalu-iqbal-kailani.pdf
[83 పేజీలు] [PDF]
 

విషయ సూచిక

 • 1.తొలిపలుకులు (రచయిత)
 • 2. ఉపోద్ఘాతము
 • 3. హదీస్ వివరాల సంక్షిప్త బోధన
 • 4. పారిభాషిక పదాలు
 • 5. అనారోగ్యం-రోగుల పరామర్శ.
 • 6. మరణం-మృతులు
 • 7. అనుశోకము – ఊరడింపు
 • 8. శవశుభ్రత (శవానికి స్నానం చేయించుట)
 • 9.శవ వస్త్రధారణ (కఫన్)
 • 10.శవపేటిక (జనాజా)
 • 11.నమాజు జనాజా (మ్రుతునికై నమాజ్ ద్వార ప్రార్ధించుట)
 • 12.ఖనన సంస్కారాలు (దఫన్)
 • 13. సమాధులను సందర్శించుట
 • 14. ప్రవక్తగారి సమాధిని సందర్శించటం గురించి పేర్కొనబడే కొన్ని బలహీన అసత్య కల్పిత వచనాలు
 • 15. మృతులకు పుణ్యం కలగటానికై సత్కార్యాలు చేయుట
%d bloggers like this: