దివ్య ఖురాన్ సందేశం (Divya Qur’an Sandesham)

దివ్య ఖురాన్ సందేశం (Divya Qur'an Sandesham)

దివ్య ఖురాన్ సందేశం (Divya Qur’an Sandesham)
అనువాదం: డాక్టర్ అబ్దుర్-రహీమ్ బిన్ ముహమ్మద్ మౌలానా
మక్కా అల్-ముకర్రమా, స’ఊదీ అరేబియా

Published by the King Fahd Complex for Printing of the holy Quran KFCPHQ, Madina. Translated by Dr Abdul Raheem Mohammed Moulana (heading the Department of Nephrology in the King Abdul Aziz Hospital in the holy city of Makkah)

సూరా మీద క్లిక్ చేసి చదవండి లేదా పిడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

30 పారాలు (Para / Juz)

పారా (జుజ్) నెంబర్ మీద క్లిక్ చేసి చదవండి లేదా పిడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

దివ్య ఖురాన్ సందేశం [ఆడియో]

[యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్ | దివ్య ఖురాన్ సందేశం |అరబిక్-తెలుగు | 30 పారాలు]
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV2yL91eY7XtuZ6Nlk2moXWU

అరబిక్-తెలుగు ఆడియో MP3 :

ప్రతి ఆయత్ అరబీలో చదివిన తర్వాత, తెలుగు అనువాదం చదవబడుతుంది. పారా నెంబర్ మీద క్లిక్ చేసి ఆ పారా వినవచ్చు. పారా డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు 

పారా  01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

పారా  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

పారా  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

[అన్నీ పారాలు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ]

తెలుగు అనువాదం మాత్రమే ఆడియో MP3 :

అరబీ ఆయత్ చదవకుండా, తెలుగు అనువాదం మాత్రమే చదవబడుతుంది. పారా నెంబర్ మీద క్లిక్ చేసి ఆ పారా వినవచ్చు. పారా డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు 

పారా  01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

పారా  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

పారా  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

[అన్నీ పారాలు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ]

%d bloggers like this: