[Audio] ఖురాన్ ఆడియో mp3

Telugu Qur’an Audio – దివ్యఖుర్ఆన్ తెలుగు ఆడియో mp3
బోధకుడు, ఉపన్యాసకుడు : షేఖ్ హమీదుల్లాహ్ షరీఫ్ సాహెబ్
పునర్విచారకులు : ముహమ్మద్ కరీముల్లాహ్

S.No Telugu Surah Name Audio (mp3)
1 అల్ ఫాతిహా 001_Al_Fatiha_Begining
2 అల్ బఖర 002_Al_Baqara_Cow
3 అలి ఇమ్రాన్ 003_AleImran_Family
4 అన్ నిసా 004_AnNisa_Woman
5 అల్ మాయిద 005_AlMaeda
6 అల్ అన్ ఆం 006_AlAnAam_Animal
7 అల్ ఆరాఫ్ 007_AlAraaf_Heights
8 అల్ అన్ ఫాల్ 008_AlAnfal_WarBooty
9 అత్ తౌబా 009_AtTouba_Repent
10 యూనుస్ 010_Yunus
11 హూద్ 011_Hud
12 యూసుఫ్ 012_Yusuf
13 అర్ రాద్ 013_ArRad_Thunder
14 ఇబ్రాహీమ్ 014_Ibrahim
15 అల్ హిజ్ర్ 015_AlHijr_Mountain
16 అన్ నహ్ల్ 016_Alnahl
17 బనీ ఇస్రాయీల్ 017_AlIsra_BaniIsrayl
18 అల్ కహఫ్ 018_Alkahef
19 మర్యమ్ 019_Maryam
20 తాహా 020_Taahaa
21 అల్ అంబియా 021_Alanmbiya
22 అల్ హజ్ 022_Alhajj
23 అల్ మూ’మినూన్ 023_Almominoon
24 అన్ నూర్ 024_Alnoor
25 అల్ ఫుర్ఖాన్ 025_Alfurqaan
26 అష్ షుఅరా 026_Shuara
27 అన్ నమ్ల్ 027_Alnaml
28 అల్ ఖసస్ 028_Alqases
29 అల్ అన్ కబూత్ 029_Al3nkabooth
30 అర్ రూమ్ 030_Alroom
31 లుఖ్మాన్ 031_Luqmaan
32 అన్ సజ్ దహ్ 032_Alsajda
33 అల్ అహ జాబ్ 033_Alahzab
34 సబా 034_Saba
35 ఫాతిర్ 035_Faatir
36 యాసీన్ 036_Yaassiin
37 అస్ సాఫ్ఫాత్ 037_Alssaaffaat
38 సాద్ 038_Szwaadh
39 అజ్ జుమర్ 039_Alzumar
40 అల్ మూ’మిన్ 040_Ghafir
41 హా మీమ్ అన్ సజ్ దహ్ 041_Fussilat
42 అష్ షూరా 042_Shuraa
43 అజ్ జుఖ్ రుఫ్ 043_Alzukhraff
44 అద్ దుఖాన్ 044_Aldukhan
45 అల్ జాసియహ్ 045_Aljaasthiyaa
46 అల్ అహ్ ఖాఫ్ 046_Alahqaaf
47 ముహమ్మద్ 047_Muhammed
48 అల్ ఫత్ హ్ 048_Alfateh
49 అల్ హుజురాత్ 049_Alhujraat
50 ఖాఫ్ 050_Qhaaf
51 అజ్ జారియాత్ 051_Alzaariyaat
52 అత్ తూర్ 052_Althoor
53 అన్ నజ్మ్ 053_Alnajm
54 అల్ ఖమర్ 054_Alqamar
55 అర్ రహ్మాన్ 055_Alrehman
56 అల్ వాఖి అహ్ 056_Alwaaqhiyah
57 అల్ హదీద్ 057_Alhadheed
58 అల్ ముజాదలహ్ 058_Almujadilaah
59 అల్ హష్ర్ 059_Alhashr
60 అల్ ముమ్ తహినహ్ 060_Almumtahina
61 అస్ సఫ్ 061_Alssaff
62 అల్ జుముఅహ్ 062_Aljumaah
63 అల్ మునాఫిఖూన్ 063_Munafiqoon
64 అత్ తగాబున్ 064_Altaqaabun
65 అత్ తలాఖ్ 065_Altalaaqh
66 అత్ తహ్రీమ్ 066_Altahreem
67 అల్ ముల్క్ 067_Almulk
68 అల్ ఖలమ్ 068_Alqalam
69 అల్ హాఖ్ఖహ్ 069_Alhaaqqah
70 అల్ మఆరిజ్ 070_Almaarij
71 నూహ్ 071_Noah
72 అల్ జిన్న్ 072_Aljinn
73 అల్ ముజ్జమ్మిల్ 073_Almuzzammil
74 అల్ ముద్ధస్సిర్ 074_Almuddaszir
75 అల్ ఖియామహ్ 075_Alqiyaamah
76 అద్ దహ్ర్ 076_Insan
77 అల్ ముర్సలాత్ 077_Almurselaat
78 అన్ నబా 078_AnNaba
79 అన్ నాజి ఆత్ 079_AnNaziath
80 అబస 080_Abasa
81 అత్ తక్వీర్ 081_Altakweer
82 అల్ ఇన్ ఫితార్ 082_Infitaar
83 అల్ ముతఫ్ఫిఫీన్ 083_AlMutaffifeen
84 అల్ ఇన్ షిఖాఖ్ 084_AlInshiqaq
85 అల్ బురూజ్ 085_AlBurooj
86 అత్ తారిఖ్ 086_AtTariq
87 అల్ ఆలా 087_AlAla
88 అల్ గాషియహ్ 088_AlGasiya
89 అల్ ఫజ్ర్ 089_AlFajr
90 అల్ బలద్ 090_AlBalad
91 అష్ షమ్స్ 091_Ash-Shams 
92 అల్ లైల్ 092_Al-Lail 
93 అజ్ జుహా 093_Ad-Doha 
94 అలమ్ నష్రహ్ 094_Ash-Shura 
95 అత్ తీన్ 095_AtTeen
96 అల్ అలఖ్ 096_AlAlaq
97 అల్ ఖద్ర్ 097_AlQadr
98 అల్ బయ్యినహ్ 098_AlBayyina
99 అజ్ జిల్ జాల్ 099_zalzala
100 అల్ ఆదియాత్ 100_AlAadiyat
101 అల్ ఖారిఅహ్ 101_AlQariya
102 అత్ తకాసుర్ 102_AtTakhathur
103 అల్ అస్ర్ 103_AlAsr
104 అల్ హుమజహ్ 104_AlHumaza
105 అల్ ఫీల్ 105_AlFeel
106 ఖురైష్ 106_AlQuraish
107 అల్ మాఊన్ 107_AlMaoon
108 అల్ కౌసర్ 108_AlKauther
109 అల్ కాఫిరూన్ 109_AlKaafiroon
110 అన్ నస్ర్ 110_AnNasr
111 అల్ లహబ్ 111_AlMasad
112 అల్ ఇఖ్లాస్ 112_AlIkhalas
113 అల్ ఫలఖ్ 113_AlFalaq
114 అన్ నాస్ 114_AnNas

 

This entry was posted in Audio (ఆడియో), Qur'an (ఖురాన్). Bookmark the permalink.

2 Responses to [Audio] ఖురాన్ ఆడియో mp3

 1. anonomus says:

  Assalamualaikum,
  Translation of quran in telugu language is indeed a wonderful job. But there are some drawbacks in the files. Some files have low quality audio as if there is repeatition of sound. If there are any files that are of good quality… plz upload. Anyhow jazakallah for the work. May Allah accept the efforts and keep all of us away from all types of evil. Aameen.

  • Wa alaikum assalam wa Rahmatullah.
   Currently I am trying to get some good quality verse by verse audio files of Telugu Quran from another brother. Insha Allah will upload the same as soon as this available.
   Barakallah Feekum and Jazakallah Khair

   Abu-Abdullah AbdurRahman Meda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s