షిర్క్ నాలుగు సూత్రాలు – షేఖుల్ ఇస్లాం ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహ్హాబ్


The Four rules Shirkమూలం
:షేఖుల్ ఇస్లాం ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహ్హాబ్ (రహమతుల్లా అలై)
అనువాదకులు:ముహమ్మద్ అజీజుర్రహ్మాన్
పుస్తకం నుండి:ఇస్లాం మూల సూత్రాలు (హదీసు పబ్లికేషన్స్)

[ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

ప్రవక్తలను, సందేశహరులను عليهم السلام అల్లాహ్ ఎందుకు పంపెను?

prophets-telugu-islamరచయితలు : ముహమ్మద్ ముహ్సిన్ ఖాన్ & ముహమ్మద్ తకిఉద్దీన్ అల్ హిలాలీ
అనువాదకులు : ముహమ్మద్ కరీముల్లాహ్
పునర్విచారకులు : షేఖ్ నజీర్ అహ్మద్
క్లుప్త వివరణ: ప్రవక్తలను మరియు సందేశహరులను అల్లాహ్ ఈ ప్రపంచానికి ఎందుకు పంపెను అనే విషయం ఈ వ్యాసంలో స్పష్టంగా చర్చించబడెను.

ఎప్పుడైతే ప్రజలు సర్వలోక సృష్టికర్త యొక్క ఏకదైవారాధనను వదిలి, షిర్క్ (ఏకైక దైవారాధనలో ఇతరులను అల్లాహ్ కు భాగస్వాములుగా చేర్చటం) అనే అంధవిశ్వాసాల్ని, సహేతుకం కాని సిద్ధాంతాల్ని కనుగొన్నారో, అప్పటి నుండి తన భక్తులను కేవలం తనను మాత్రమే ఆరాధించమని ఆహ్వానించటానికి, ఆరాధనలలో ఇతరులను తనతో జత పరచ వద్దని ఆజ్ఞాపించటానికి మరియు వారిని బహుదైవారాధనపు గాఢాంధకారంలో నుండి ఏకైక దైవారాధనపు వెలుగు లోనికి తీసుకు రావటానికి అల్లాహ్ తన ప్రవక్తలను మరియు సందేశహరులను పంపటం మొదలు పెట్టినాడు. ప్రవక్తలందరూ తౌహీద్ (ఏకైక దైవత్వం అంటే మహోన్నతమైన మరియు అత్యంత ప్రశంసనీయమైన అల్లాహ్ యొక్క ఏకైకత్వంలో విశ్వాసం)నే బోధించారు. ఖుర్ఆన్ లోని క్రింది వచనాలు ఈ వాస్తవాన్ని నిరూపిస్తున్నాయి:

వాస్తవంగా మేము నూహ్ ను అతని జాతి వద్దకు పంపాము. అతను వారితో ప్రజలారా! అల్లాహ్ నే ఆరాధించండి. ఆయన తప్ప మీకు మరొక ఆరాధ్య దైవం లేడు. వాస్తవానికి నేను మీపై రాబోయే ఆ గొప్ప దినపు శిక్షను గురించి భయపడుతున్నానుఅని అన్నాడు(7:59)

మరియు మేము ఆద్ జాతి వద్దకు, వారి సోదరుడైన హూద్ ను పంపాము. అతను:ఓ నా జాతి సోదరులారా! మీరు కేవలం అల్లాహ్ నే ఆరాధించండి. ఆయన తప్ప మీకు మరొక ఆరాధ్య దైవం లేడు. ఏమిటీ? మీకు దైవభీతి లేదా? (7:65) ఇది ఆద్ జాతి కు వచ్చిన ప్రవక్త సందేశం.

మరియు మేము మద్యన్ జాతి వద్దకు వారి సహోదరుడు షుఐబ్ ను (పంపాము) అతను వారితో అన్నాడు: నా జాతి ప్రజలారా! అల్లాహ్ నే ఆరాధించండి, మీకు ఆయన తప్ప మరొక ఆరాధ్య దైవం లేడు. వాస్తవంగా, మీ వద్దకు, మీ ప్రభువు దగ్గర నుండి స్పష్టమైన (మార్గదర్శకత్వం) వచ్చియున్నది. కొలిచేటప్పుడు మరియు తూచేటప్పుడు పూర్తి నిజాయితీతో ఇవ్వండి. ప్రజలకు వారి వస్తువులను తగ్గించి ఇవ్వకండి. భూమిపై శాంతి స్థాపించబడిన తర్వాత మరల కల్లోల్లాన్ని రేకెత్తించకండి. మీరు విశ్వాసులే అయితే, ఇదే మీకు మేలైనది (7:85). ఇది మద్యన్ జాతి వద్దకు పంపబడిన ప్రవక్త తన ప్రజలను అల్లాహ్ వైపునకు ఆహ్వానించిన ప్రకటన.{మద్యన్ అనేది ఒక తెగ & నగరపు పేరు. వారి వద్దకు షుఐబ్ అలైహిస్సలాం ప్రవక్త గా  పంపబడ్డారు. మద్యన్ యొక్క  మరొక పేరు అయ్ కహ్. మృత సముద్రానికి తూర్పున, అఖాభా అగాధం నుండి (Gulf of Aqaba) పడమటి వైపు ఉన్న సినాయి ద్వీపకల్పం మరియు మోఆబ్ పర్వతాల వరకు వ్యాపించి ఉన్నది. అక్కడ నివసించే వారు ఆమోరైట్ తెగకు చెందిన అరబ్బులు. షుఐబ్ మరో పేరు ఎత్రో (Jethro)}

ఇక సమూద్ జాతి వద్దకు వారి సోదరుడైన సాలెహ్ ను పంపాము. అతను వారితో:“నా జాతి ప్రజలారా! అల్లాహ్ నే ఆరాధించండి, ఆయన తప్ప మీకు మరొక ఆరాధ్య దైవం లేడు(7:73) ఇది సమూద్ జాతి వద్దకు పంపబడిన ప్రవక్త తన ప్రజలను అల్లాహ్ వైపునకు రమ్మని ఆహ్వానించిన ప్రకటన.{సమూద్ ప్రజలు ఆద్ జాతికి చెందిన నబాతియన్ తెగకు చెందిన వారు. రెండవ ఆద్ జాతిగా ప్రసిద్ధి చెందినారు. వారు హిజాజ్ ఉత్తర భాగంలో ఉండేవారు. ఆ ప్రాంతం వాది అల్ ఖురా అనబడుతుంది. వారు ఆ పర్వత ప్రాంతంలో కొండలను తొలిచి గుహలను నిర్మించారు. వాటి పేరు మదాయిన్ సాలెహ్. నేటికీ అవి ఆ పేరుతోనే పిలవబడుతున్నాయి. ఇది మదీనా పట్టణం మరియు తబూక్ పట్టణాల మధ్య ఉన్నది. ఇప్పటికీ వారు కొండలను తొలిచి నిర్మించిన కట్టడాలు ఉన్నాయి.}

మరియు వాస్తవానికి మేము ప్రతి సమాజం వద్దకు ఒక ప్రవక్తను పంపాము.(అతడన్నాడు): మీరు అల్లాహ్ ను మాత్రమే ఆరాధించండి. మరియు మిథ్యాదైవాల (తాగూత్ ల) ఆరాధనను త్యజించండి (16:36)

అల్లాహ్ ప్రతి ప్రవక్తను ఆయన స్వంత జాతి వద్దకు  వారి మార్గదర్శకత్వం కోసం పంపెను. కాని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంను మొత్తం మానవజాతి మరియు జిన్నాతుల మార్గదర్శతక్వం కోసం పంపెను. ఇదే విషయాన్ని ఖుర్ఆన్ లోని (7:158) వచనం ధృవీకరుస్తున్నది-(ఓ ముహమ్మద్!) ఇలా ప్రకటించు:మానవులారా! నిశ్చయంగా నేను మీ అందరి వైపునకు (పంపబడిన) అల్లాహ్ యొక్క సందేశహరుడను

మరియు నేను జిన్నాతులు మరియు మానవులను సృష్టించింది, కేవలం వారు నన్ను ఆరాదించటానికే! (51:56)

ఇంకా ఖుర్ఆన్ లోని అనేక వచనాల మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఉపదేశాల వలన స్పష్టమవుతున్న దేమిటంటే, మానవాళికి మార్గదర్శకత్వపు అవసరం కలిగినప్పుడు,  అల్లాహ్ ప్రవక్తలను పంపినాడు.

English Source: Appendix II from the book: “Interpretation of the Meaning of The Noble Quraan” By Dr. Muhammad Taqiuddeen al-Hilaalee, Ph.D. and Dr. Muhammad Muhsin Khan .

జీసస్ మరియు ముహమ్మద్ (అల్లాహ్ వారిపై శాంతి కురిపించుగాక!) బైబిల్ మరియు ఖుర్ఆన్ లలో

jesus-alaihissalamజీసస్ మరియు ముహమ్మద్ (అల్లాహ్ వారిపై శాంతి కురిపించుగాక!) బైబిల్ మరియు ఖుర్ఆన్ లలో

జీసస్ (యేసు) – ఏకైక సృష్టికర్త యొక్క దాసుడని మరియు ఆయనకు దైవత్వంలో ఎటువంటి భాగస్వామ్యం లేదనే కఠోర సత్యం గురించి బైబిల్ లోని దివ్యవచనాల ద్వారా ధృవీకరణ

నిర్మాణం : డా.ముహమ్మద్ తకి ఉద్దీన్ అల్ హిలాలీ
అనువాదకులు : ముహమ్మద్ కరీముల్లాహ్
పునర్విచారకులు : షేఖ్ నజీర్ అహ్మద్
క్లుప్త వివరణ: ఈ పుస్తకం జీసస్ మరియు ముహమ్మద్ గురించి క్రైస్తవులలో ఉన్న అనేక అపోహలను ప్రామాణిక ఆధారాలతో దూరం చేస్తున్నది. సత్యం తెలుసుకోగోరిని ప్రతి ఒక్కరికీ ఇది ప్రయోజనం చేకూర్చును.

Jesus and Muhammad (peace be upon them) in the Bible and Qur’an: Biblical evidence of Jesus being a servant of God and having no share in divinity –

By Dr.M.T.Al-Hilali,Ph.D in the appendix in the book “Interpretation of the Meaning of The Noble Quraan” By Dr. Muhammad Taqiuddeen al-Hilaalee, Ph.D. and Dr. Muhammad Muhsin Khan

[ఇక్కడ చదవండి / డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి]

దైవ ప్రవక్త (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) ధర్మం – E-Book

Daiva Pravaktha dharmam - Telugu Islam
రచయిత
:ముహమ్మద్ ఖలీలుర్ రహ్మాన్
పునర్విచారకులు :హాఫిజ్ అబ్దుల్ వాహెద్ ఉమ్రీ మదని, విజయవాడ
ప్రకాశకులు : అల్ అసర్ ఇస్లామిక్ సెంటర్, హైదరాబాద్

[ఇక్కడ చదవండి] – [ఇక్కడ డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

విషయ సూచిక:

 1. తొలి పలుకులు
 2. దైవ ప్రవక్త (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) ధర్మం
 3. లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ మహమ్మదుర్రసూలుల్లాహ్ అని సాక్షమివ్వడం
 4. లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ సాక్ష్యం-నియమాలు
 5. లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ వివరణ
 6. తౌహీద్ ఆల్ రుబూబియాత్
 7. తౌహీద్ ఆల్ ఉలూహియాత్
 8. హృదయారాధనలు
 9. నోటి ఆరాధనలు
 10. ఇతర శారీరక ఆరాధనలు
 11. తౌహీద్ అల్ అస్మా వ సిఫాత్
 12. తౌహీద్ ప్రయోజనాలు
 13. షిర్క్ యెక్క ఆరంభము
 14. దైవ ప్రవక్త (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) కాలం నాటి ముష్రిక్కులు
 15. ముహమ్మదుర్రసూలుల్లాహ్  సాక్ష్యం వాస్తవీకత
 16. దైవ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం )విధేయత లాభాలు
 17. దైవ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ) అవిధేయత నష్టాలు
 18. ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ) సహచరుల విధేయత
 19. నలుగురు ఇమాములు
 20. సున్నత్-బిద్అత్
 21. సలఫ్ మరియు సున్నత్
 22. బిద్అత్
 23. యాసిడ్ టెస్ట్
 24. ఈమాన్
 25. ఇహ్ సాన్
– తొలి పలుకులు
– దైవ ప్రవక్త (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) ధర్మం
– లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ మహమ్మదుర్రసూలుల్లాహ్ అని సాక్షమివ్వడం
– లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ సాక్ష్యం-నియమాలు
– లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్వివరణ
– తౌహీద్ ఆల్ రుబూబియాత్
– తౌహీద్ ఆల్ ఉలూహియాత్
– హృదయారాధనలు
– నోటి ఆరాధనలు
– ఇతర శారీరక ఆరాధనలు
– తౌహీద్ అల్ అస్మా వ సిఫాత్
– తౌహీద్ ప్రయోజనాలు
– షిర్క్ యెక్క ఆరంభము
– దైవ ప్రవక్త (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) కాలం నాటి ముష్రిక్కులు
– ముహమ్మదుర్రసూలుల్లాహ్  సాక్ష్యం వాస్తవీకత
– దైవ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం )విధేయత – లాభాలు
– దైవ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ) అవిధేయత – నష్టాలు
– ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ) సహచరుల విధేయత
– నలుగురు ఇమాములు
– సున్నత్-బిద్అత్
– సలఫ్ మరియు సున్నత్
– బిద్అత్
– యాసిడ్ టెస్ట్
– ఈమాన్
– ఇహ్ సాన్

ఏకత్వం వాస్తవికత (Hakeekath-Tawheed)

tawheed-telugu-islam
సంకలనం
: మౌలానా  అబ్దుస్ -సలాం  ఉమ్రి (Moulana Abdus-Salam Umri)
అనువాదం : మౌలానా  ముహమ్మద్  జాకీర్  ఉమ్రి (Moulana Muhammad Zakir Umri)
మస్జిద్ -ఎ -ఫరూఖియః ,హకీంపేట్ , టోలిచౌకి , హైదరాబాద్ (Masjid-e-Farooqiyah, Hakeempet, Tolichowki, Hyderabad)
ప్రకాశకులు: ఐదార ఫిక్రే ఆఖిరత్

ఏకదైవత్వం (తౌహీద్), ఆరాధనలు, బహుదైవారాధన – అల్లాహ్ కు సాటి కల్పించడం, ప్రార్థనలు, అగోచర జ్ఞానం, సిఫారసు, చికిత్స మొదలైన విషయాలు.

[PDF చదవండి /డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి]

విషయ సూచిక :

 1. ముందు మాట
 2. తౌహీద్ (ఏకత్వం) అంటే ఏమిటి?
 3. ఇబాదత్ (ఆరాధన) అంటే ఏమిటి?
 4. షిర్క్ (సాటి కల్పించటం) అంటే ఏమిటి?
 5. మొక్కుబడులు, నైవేద్యాలు, ఆరాధనలు
 6. దుఆ  (ప్రార్ధన) ఆరాధనే
 7. తౌహీద్ మూడు రకాలు
 8. తౌహీదే జాత్
 9. తౌహీదే ఆస్మా  వసిఫాత్
 10. అల్లాహ్ దూరం దగ్గర అన్నీ చూస్తాడు
 11. అల్లాహ్ అర్ధిస్తే సంతోషిస్తాడు , అర్ధించని యెడలఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తాడు
 12. మన ప్రవక్త ముహమ్మద్ (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) కూడా అల్లాహ్ నే ప్రార్ధించాడు
 13. తౌహీదే రుబూబియత్
 14. విగ్రహాల పట్ల విగ్రహారాధకుల వ్యర్ధ నమ్మకాలు
 15. మానవ అవసరాలు రెండు రకాలు
 16. తౌహీదే ఉలూహియత్
 17. ఓ ప్రజలారా!
 18. ఏకత్వమే ఆరాధనకు పునాది
 19. తౌహీద్ ప్రాధాన్యం
 20. తౌహీద్ ఇస్లాం ధర్మం పునాది రాయి
 21. తౌహీద్ అన్నిటి కంటే విలువైనది, బరువైనది
 22. తౌహీద్ పాపలన్నిటినీ తుడుచి వేస్తుంది
 23. ప్రతి వ్యక్తి ఎకదైవారాధకుడుగానే  జన్మిస్తాడు
 24. వాస్త ఏక దైవరాధకుడు విచారణ లేకుండా స్వర్గంలోనికి ప్రవేసిస్తాడు
 25. తౌహీద్ విధులు
 26. శక్తి యుక్తులు వినియోగించడం, నమ్మకం రెండూ తప్పనిసరి
 27. అల్లాహ్ నూహ్ జాతిని ముంచి వేశాడు
 28. తవక్కుల్ తౌహీద్ ఆత్మ మరియు జీవిత సామగ్రి
 29. షిర్క్ వాస్తవం
 30. షిర్క్ కి రెండు కారణాలున్నాయి
 31. బహు దైవరాధకులు నరకంలో శాశ్వతంగా ఉంటారు
 32. షిర్క్ నాలుగు రకాలు
 33. బహు దైవరాధకులు వారి చిల్లర దైవాలు ఇద్దరూ బలహీనులే
 34. విగ్రహారాధకుల సాక్ష్యాదారాలు
 35. విశ్వ సృష్టికర్త మాత్రమే సర్వ జ్ఞాని
 36. సృష్టికర్తేనే ఆరాధించాలి
 37. అల్లాహ్ సర్వ శక్తి సంపన్నుడు పరిపూర్నుడూనూ
 38. సంతానం దైవత్వానికి వ్యతిరేకం
 39. లాభ నష్టాలు విశ్వసృష్టికర్త పాలకుడైన అల్లాహ్ చేతుల్లోనే ఉన్నాయి
 40. అల్లాహ్ పరిపూర్ణ శక్తియుక్తులు గలవాడు
 41. అల్లాహ్ గోచర అగోచర జ్ఞాని
 42. మార్గదర్శకున్నే అనుసరించాలి
 43. వాసీఅహ్
 44. షరీఅత్తులో షిఫాఅత్ స్థానం
 45. షఫాఅత్  వాస్తవికత
 46. షఫాఅత్ కు విశ్వాసులే అర్హులు
 47. గులూ అంటే గౌరవాభిమనాల్లో హద్దు మీరి ప్రవర్తించటం
 48. అగోచర జ్ఞానం వాస్తవికత
 49. జిన్నాతులకు అగోచర జ్ఞానం లేదు
 50. దైవదూతలకు అగోచర జ్ఞానం లేదు
 51. అగోచర జ్ఞానం లేని మూసా (అలైహిస్సలాం)
 52. ముహమ్మద్ (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) కూ అగోచర జ్ఞానం లేదు

కితాబుత్ తౌహీద్ (ఏక దైవారాధన పుస్తకం) – Kitabut Touheed

kitab-at-tawheed-AbdulWahhab-book-coverTouheed (Eka Daivaradhana) (Telugu) – Kitabut Touheed
Compiled by : Allama Mohammad bin Abdul Wahhab
Translated by : Abdul Rab bin Shaik Silar
Edited by : Dr. Sayeed Ahmed Oomeri Madani, S.M. Rasool Sharfi
Publisher : Markaz Darul Bir, Ahmad Nagar, Pedana A.P. India

[ఇక్కడ చదవండి / PDF డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి]

విషయ సూచిక :

 1. ఏక దైవారాధన యొక్క ఆవశ్యకత
 2. ఏక దైవారాధన యొక్క ప్రాముఖ్యత, సకల పాప సంహారిణి
 3. ఏక దైవారాధకుడు విచారణ  లేకుండానే స్వర్గమున ప్రవేశించును
 4. బహు దైవరాధాన్ గురించి భయపడవలసిన ఆవశ్యకత
 5. “లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్” నమ్మి సాక్ష్యమివ్వమని ప్రజలకు హితభోద చేయుట
 6. తౌహీద్ మరియు కలిమయే తౌహీద్ ధృవీకరణల సారాంశం
 7. కష్ట నష్టాల విముక్తికి తాయత్తులు  , దారాలు, రక్ష రేకులు ధరించుట
 8. ఊదుట మరియు తాయత్తులు ధరించుట నిషిద్దం
 9. రాళ్ళను, చెట్లను శుభం కల్గించే విగా  భావించుట
 10. అల్లాహ్ యేతరులకు ‘బలి’ సమర్పించేవారు
 11. అల్లాహ్ యేతరులకు అర్పించబడే స్థలములో అల్లాహ్నామముపై అర్పణ కూడా నిషేధము
 12. అల్లాహ్ యేతరుల మొక్కుబడి షిర్కే
 13. అల్లాహ్ యేతరుల ‘శరణు’ షిర్కే
 14. అల్లాహ్ యేతరులను వేడుకొనుట షిర్కే
 15. నిరాధారమైన సృష్టిని వేడుకొనుట
 16. “వారి హృదయముల నుండి భయం తొలగిపోయినప్పుడు, ఈ విధముగా ప్రశ్నించు కుంటారు” –   (సబా  34 :23)
 17. సిఫారసు వాస్తవికత
 18. “(ఓ ప్రవక్తా!) నీకు ఇష్టమైన వారికి మార్గదర్శకత్వమును ప్రసాదించలేవు. కాని అల్లాహ్ తనకు ఇష్టమైన వారందిరికీ మార్గదర్శకత్వము ప్రసాదించగలడు 28 :56 “
 19. ఆదం సంతతి అవిశ్వాసులగుటకు కారణం మత గురువుల విషయంలో హద్దు మీరి ప్రవర్తించటమే
 20. పుణ్యాత్ముల, మత గురువుల సమాధుల వద్ద అల్లాహ్ ని ఆరాధించుట నిషిద్ధం
 21. పుణ్యాత్ముల సమాధుల   విషయంలో హద్దు మీరుట ధైవేతరుల ఆరాధన జరిగేందుకు అనువుగా వారి సమాధులను విగ్రహారాధనాలయాలు గా మార్చుట
 22. ఏక ధైవోపాసనను భధ్రపరచటమే కాకుండా భంగపరచు మార్గములను కూడా ప్రవక్త అరికట్టెను
 23. ప్రవక్త ముహమ్మద్ ( సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం)  గారి ‘ఉమ్మత్’లో కొందరు విగ్రహారాధన లాంటి సంకటములో చిక్కుకొనుట
 24. చేతబడి
 25. జాదులోని కొన్ని విధానాలు
 26. జ్యోతిష్యుడు మరియు అతని కోవకు చెందిన వారి గురించి
 27. జాదు చేయబడిన వ్యక్తికి వైద్యము చేయుట
 28. దుశ్శకున (అపశకున) దర్శనము
 29. జ్యోతిష్యం గురించి
 30. నక్షత్రముల ప్రభావముతో వర్షం కురియునని నమ్ముట
 31. అల్లాహ్ ను ప్రేమించుట – ధర్మమునకు పునాది
 32. అల్లాహ్ పట్ల భయ భక్తులు కలిగి ఉండుట
 33. ఒక్క అల్లాహ్ నే నమ్ముకోవలెను
 34. అల్లాహ్ వ్యూహాల పట్ల నిర్భయముగా ఉండరాదు – అల్లాహ్ కారుణ్యం పట్ల నిరాశ చెందరాదు
 35. అల్లాహ్ నిర్ణయించిన విధి పై సహనం ఈమాన్ లోని అంతర్భాగమే
 36. ప్రదర్శనా బుద్ధితో చేయు సత్కార్యాలు షిర్కే
 37. ఇహలోక లబ్ధికి చేయు సత్కార్యములు కూడా ‘షిర్క్’లాంటివి
 38. అల్లాహ్ చే పవిత్రము అనబడిన వాటిని నిషేధించుట మత గురువులను ప్రభువుగా చేసుకొనుట
 39. ‘విశ్వసించితిమి ‘అను వారి వాస్తవము
 40. అల్లాహ్ నామములో, గుణ గణాలలో కొన్నింటిని తిరస్కరించటం
 41. అల్లాహ్ ప్రసాదించిన భాగ్యమును తిరస్కరించుట
 42. అల్లాహ్ కు భాగస్వాములను కల్పించే కొన్ని గుప్తరూపములు
 43. అల్లాహ్ పై ప్రమాణం తో సంతృప్తి చెందని వాడు
 44. అల్లాహ్ కోరినది మరియు మీరు కోరినది అని పలుకుట షిర్కే
 45. కాలాన్ని దూషిస్తే అల్లాహ్ కు భాధ కలిగించినట్లే
 46. ఎవరినైనా రాజాధిరాజు అని పిలుచుట
 47. అల్లాహ్ నామాలను గౌరవించుట
 48. అల్లాహ్ ను , ఖుర్ ఆనును, ప్రవక్త (సల్లాలహు అలైహి వసల్లం) ను హేళన చేసే వారి కోసం శాసనము
 49. అల్లాహ్ అనుగ్రహమునకు కృతజ్ఞత
 50. అల్లాహ్ సనతానం ప్రసాదిన్చినప్పుడు షిర్క్ కు పాల్పడుట
 51. అల్లాహ్ మహోన్నత నామములు
 52. అల్లాహ్ పై సలాం అని పలుకరాదు
 53. “అల్లాహ్ నీకు ఇష్టమైతే నన్ను క్షమించు” అని పలుకరాదు
 54. “నా బానిస” అని పలుకరాదు
 55. అల్లాహ్ నామముతో యాచించు వానిని ఒట్టి చేతులతో పంపరాదు
 56. అల్లాహ్ నామమున స్వర్గమును మాత్రమె కోరవలెను
 57. కష్ట నష్టాలు సంభవించినప్పుడు “ఒక వేళ ఇలా జరిగి ఉంటే” అని పలుకుట
 58. గాలిని తిట్టుట నిషిద్దం
 59. అల్లాహ్ ను శంకించుట నిషిద్దం
 60. అల్లాహ్ నిర్ణఇంచిన  విధిని తిరస్కరించేవారు
 61. చిత్రాలు,శిల్పాలను చిత్రించుట ఒక దుష్టమైన పని
 62. ఎక్కువగా ప్రమాణములు చేయుట
 63. అల్లాహ్ ప్రవక్త పేరా పూచీ ఇచ్చినప్పుడు కట్టుబడి ఉండుట
 64. అల్లాహ్ నామమున ప్రమాణము చేయుట
 65. సృష్టిరాశులను సంతోష పెట్టడానికి అల్లాహ్ నుసిఫారసుదారుగా చేయరాదు
 66. ప్రవక్త (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) తౌహీదును పరిరక్షించారు, షిర్క్ మార్గాలకు కళ్ళెం వేశారు
 67. అల్లాహ్ ఘనత, గౌరవము (ఔన్నత్యము)

విశ్వాస మూల సూత్రాలు (Fundamentals of Belief in Islam)


usul-al-aqidah-fundamental-beliefs-in-islam_imgఉసుల్  అల్  అఖీదా (Fundamentals of Belief in Islam)

అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, జుల్ఫీ (Zulfi, Saudi Arabia)
అనువాదం : అబూ అనస్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ (Abu Anas Muhammad Naseeruddeen)
క్లుప్త వివరణ : ఇస్లామీయ మూల విశ్వాసం మరియు ఏకదైవారాధన గురించి ఈ పుస్తకంలో చర్చించబడినది.

 [Read or Download PDF]

విషయ సూచిక :

తౌహీద్, దాని రకాలు
కలిమయే తౌహీద్ – లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ యొక్క భావం
‘ముహమ్మదుర్ రసూలిల్లా:’ భావం
విశ్వాసం, దాని ఆరు మూల సూత్రాలు
షిర్క్ (బహు దైవారాధన, దాని రకాలు)
ఫిర్క్హయే నాజియ