ఆషూరాఅ రోజు ఉపవాసం యొక్క విశిష్టత (The Virtues of fasting on Ashura)

ashura-telugu-islamThe Virtues of fasting on Ashura

క్లుప్త వివరణ : ఆషూరాఅ రోజున ఉపవాసం ఎందుకు ఉండవలెను మరియు ఆషూరాఅ రోజు యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి – అనే విషయాలు ఈ వ్యాసంలో క్లుప్తంగా వివరించబడినాయి.
అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, రబువా, రియాద్
మూలం : షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ సాలెహ్ అల్ ఉథైమీన్ (రహిమహుల్లాహ్) మరియు షేఖ్ సాలెహ్ అల్ ఫౌజాన్  (హఫిజాహుల్లాహ్) యెక్క గ్రంధముల నుండి గ్రహించబడినవి.

 [ఇక్కడ చదవండి/డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి]

ముహర్రం & ఆషూరాహ్ (Muharram and Ashurah)

muharram-telugu-islamక్లుప్త వివరణ : పవిత్ర ముహర్రం నెల మరియు ఆషూరాహ్ దినపు ప్రత్యేక శుభాలు
అనువాదకులు : ముహమ్మద్ కరీముల్లాహ్
పునర్విచారకులు : నజీర్ అహ్మద్
అంశాల నుండి : ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, రబువా, రియాద్

[ఇక్కడ  చదవండి /డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి] PDF

రమజాన్ నెలలో రఫీ ఏం చేస్తాడు?

ramadhan-telugu-islam(రంజాన్ నెలలో ముస్లిం దిన చర్యను తెలిపే ఓ కల్పిత కధ)
అంశాల నుండి : దారుస్సలాం పుస్తకాలయం
అనువాదం : హాఫిజ్ S.M.రసూల్ షర్ఫీ
ప్రకాశకులు:శాంతిమార్గం పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్
క్లుప్త వివరణ: రమదాన్ నెలలో ముస్లింల దినచర్య గురించి తెలిపే ఒక కల్పిత కథ.

[ఇక్కడ చదవండి / డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

మస్నూన్ నమాజు (Masnoon Namaz)


makkahసంకలనం
: ముఖ్తార్ అహ్మద్ అన్నదవీ
అనువాదం : మౌలానా  ముహమ్మద్  జాకీర్  ఉమ్రి
ప్రకాశకులు: అబ్దుస్సలాం ఉమ్రీ
మస్జిద్ -ఎ -ఫరూఖియః , హకీంపేట్ , టోలిచౌకి , హైదరాబాద్ (Masjid-e-Farooqiyah, Hakeempet, Tolichowki, Hyderabad)

ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బోధించిన నమాజు పద్ధతి, ఆయన స్వయంగా నమాజు చేసిన పద్ధతి మరియు సహాబాలకు నేర్పిన పద్ధతి.

అద్దారుసలఫియ్యహ్  నుండి ప్రచురించబడిన ఈ పుస్తకం సలాతున్నబీ  యొక్క సంక్షిప్త రూపం.ఇందులో నమాజుకు సంభందించిన ముఖ్య విషయాలను , దుఆ లను చేర్చటం జరిగింది. అంతేకాక  ప్రతి విషయాన్ని ఖుర్ఆన్ మరియు ప్రామాణిక హదీసుల ద్వారా నిరూపించడం జరిగింది. ఈ విధంగా ప్రవక్త (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం)  యొక్క నమాజు పద్ధతి యొక్క ప్రామాణిక స్వరూపం ముందుంచబడింది.

[ఇక్కడ PDF చదవండి / డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి]

ఇస్లామీ దుఆలు (Islamic Supplications)

dua-supplication-telugu-islamసంకలనం : రఊఫ్  అహ్మద్  ఉమ్రి (Raoof Ahmad Umri)
అనువాదం : ఇక్బాల్  అహ్మద్ (Iqbaal Ahmad)
ఎడిటింగ్ :మౌలానా  ముహమ్మద్  జాకీర్  ఊమెరీ (Moulana Muhammad Zakir Oomeri)
మస్జిద్ -ఎ – ఫరూఖియః , హకీంపేట్ , టోలి చౌకి , హైదరాబాద్ (Masjid-e-Farooqiyah, Hakeempet, Toli Chowki, Hyderabad)

నమాజులోనూ, ఇతర సందర్బాలలోనూ వేడుకునే దుఆలు. సూరహ్ ఫాతిహా మరియు ఖుర్ఆన్ లోని కొన్ని చివరి సూరాలు.

[ఇక్కడ Download / చదవండి]

హిస్నుల్ ముస్లిం

బిస్మిల్లాహ్
అరబ్బీ మూలం: సయీద్ బిన్ అలీ బిన్ వహఫ్ అల్ ఖహ్తాని
(Written by (Arabic) : Sayeed Bin Ali Bin Wahaf Al Qahtani)

అనువాదం: జఫరుల్లాహ్ ఖాన్ నద్వీ

ఇక్కడ పుస్తకం చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [PDF] [178పేజీలు]

దుఆ సూచిక

ముందు మాట
జిక్ర్‌ (అల్లాహ్‌ స్మరణ) యొక్క విశిష్టత

 1. నిద్ర నుండి మేల్మొన్న తర్వాత దుఆలు
 2. వస్త్రాలు ధరించునపుడు చేయు దుఆ
 3. నూతన వస్త్రాలు ధరించునపుడు చేయు దుఆ
 4. నూతన వస్త్రాలు ధరించేవారి కోసం చేయు దుఆ…
 5. వస్త్రాలు విప్పునపుడు ఏమనాలి?
 6. మరుగు దొడ్డిలోనికి ప్రవేశించే ముందు పఠించు దుఆ
 7. మరుగు దొడ్డి నుండి వెలుపలికి వచ్చినతరువాత పఠించు దుఆ
 8. వుజూ చేయుటకు ముందు పఠించు దుఆ
 9. వుజూ పూర్తి చేసిన తరువాత పఠించు దుఆలు
 10. ఇంటి నుండి బయలుదేరునపుడు పఠించు దుఆ
 11. ఇంటి లోనికి ప్రవేశించునపుడు పఠించు దుఆ
 12. మస్జిద్  వైపుకు బయలుదేరునపుడు పఠించు దుఆ
 13. మస్జిద్ లోనికి ప్రవేశించునపుడు పఠించు దుఆ
 14. మస్జిద్ నుండి బయటకు పోవునపుడు పఠించు దుఆ
 15. అదాన్‌ కు సంబంధించిన దుఆలు
 16. నమాజు ప్రారంభమున పఠించు దుఆలు
 17. రుకూలో పఠించు దుఆలు
 18. రుకూ నుండి లేచునపుడు పఠించు దుఆలు
 19. సజ్దాలో పఠించు దుఆలు
 20. రెండు సజ్దాల మధ్య జల్సాలో పఠించు దుఆలు
 21. సజ్దాయె తిలావత్‌ (ఖుర్‌ఆన్‌ చదువునపుడు సజ్దా ఆయత్‌ తర్వాత చేసే సజ్దాలో) దుఆలు
 22. తషహ్హుద్‌
 23. తషహ్హుద్‌ తర్వాత నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పై దరూద్‌
 24. అంతిమ తషహ్హుద్‌ తర్వాత మరియు సలామ్‌కు ముందు చదివే దుఆలు
 25. నమాజు ముగించిన తర్వాతి దుఆలు
 26. ఇస్తెఖారహ్‌ (అల్లాహ్‌ తరపు నుండి ఉత్తమ నిర్ణయాన్ని ఆశిస్తూ చేసే) నమాజు యొక్క దుఆ
 27. ఉదయం మరియు సాయంకాలాలయందు అల్లాహ్‌ ధ్యానంలో చదివే దుఆలు
 28. నిద్రకు ఉపక్రమించినపుడు పఠించు దుఆలు
 29. రాత్రి పక్క మరల్చినపుడు పఠించు దుఆ
 30. నిద్రలో అసహనము మరియు భయము వంటిది కలిగినపుడు పఠించు దుఆ
 31. మంచి లేదా చెడు కలలు వచ్చినప్పుడు ఏమి చేయాలి? 
 32. ఖునూత్‌ విత్ర్ దుఆ
 33. విత్ర్‌ నమాజ్‌ ముగించిన తర్వాత పఠించు దుఆలు
 34. దుఃఖము మరియు విచారకర సమయంలో పఠించు దుఆ
 35. ఆపద సమయములో పఠించు దుఆ
 36. శత్రువు మరియు అధికారము గల వ్యక్తి ఎదురైనపుడు పఠించు దుఆ
 37. రాజు యొక్క దౌర్జన్యము వలన భయపడే వ్యక్తి పఠించు దుఆ
 38. శత్రువును శపించుటకు చేయు దుఆ
 39. ప్రజల వలన భయము కలిగినపుడు ఏమి అనాలి?
 40. తన విశ్వాస విషయంలో సందేహం కలిగిన వ్యక్తి యొక్క దుఆ
 41. అప్పు తీర్చుట కొరకు దుఆ
 42. నమాజులో మరియు ఖుర్‌ఆన్‌ పఠనములో కలతలు రేకెత్తినపుడు చేయు దుఆ
 43. కఠినతర కార్యము ఎదురైన వ్యక్తి చేయు దుఆ
 44. ఎవరి వలనైనా పాపకార్యము జరిగితే అతను ఏమనాలి మరియు ఏమి చేయాలి?
 45. షైతాను మరియు అతని దుష్ట ప్రేరేపణలు దూరం చేయడానికి పఠించు దుఆ
 46. అభీష్టానికి భిన్నంగా ఏదైనా జరిగినప్పుడు లేదా పనులు తన ఆధీనం తప్పినప్పుడు పఠించు దుఆ.
 47. సంతానము కలిగిన వారిని అభినందిచు విధానము మరియు దాని జవాబు
 48. పిల్లల కొరకు అల్లాహ్‌ రక్షణ కోరు విధానం
 49. వ్యాధిగ్రస్తుణ్ణి పరామర్శించునపుడు చేయు దుఆ
 50. వ్యాధిగ్రస్తులను పరామర్శించుటలో గల విశిష్టత
 51. జీవితంపై ఆశ వదులుకున్న రోగి చేయు దుఆ
 52. మరణావస్థలో ఉన్న వ్యక్తికి చేయవలసిన సద్బోధ
 53. ఆపద సంభవించిన వ్యక్తి యొక్క దుఆ
 54. చనిపోయిన వ్యక్తి కళ్ళు మూయునపుడు పఠించు దుఆ
 55. జనాజా నమాజులో మృతుని కొరకు చేయు దుఆలు
 56. పిల్లల జనాజా నమాజులో చదివే దుఆ
 57. మృతుని కుటుంబీకులను పరామర్శించునపుడు చేయు దుఆ
 58. శవాన్ని సమాధిలో దించునపుడు పఠించు దుఆ
 59. శవాన్ని పూడ్చిన తర్వాత పఠించు దుఆ
 60. సమాధులను సందర్శ్భించినపుడు పఠించు దుఆ
 61. తూఫాను, పెనుగాలులు వీచునపుడు చేయు దుఆ
 62. మేఘాలు గర్జించునపుడు చేయు దుఆ
 63. వర్షం పడాలని కోరుతూ చేయు దుఆలు
 64. వర్షము కురియునపుడు చేయు దుఆ
 65. వర్షము కురిసిన తర్వాత చేయు దుఆ
 66. ఆకాశం నిర్మలం అయ్యేందుకు చేయు దుఆ
 67. నెలవంకను చూచునపుడు చేయు దుఆ
 68. ఉపవాసి ఇఫ్తార్‌ చేయునపుడు పఠించు దుఆ
 69. భోజనము చేయుటకు ముందు పఠించు దుఆ
 70. భోజనము ముగించిన పిదప పఠించు దుఆ
 71. ఆతిథ్యం చేసిన వారికొరకు అతిథి చేయు దుఆ
 72. ఏదైనా పానీయం త్రాగించిన లేదా త్రాగించడానికి సంకల్పించిన వారికొరకు చేయు దుఆ
 73. ఎవరి ఇంటిలోనైనా ఇఫ్తార్‌ చేసినచో పఠించు దుఆ
 74. భోజనము హాజరుపరచబడినపుడు, ఉపవాసి తన ఉపవాసము భంగపరచకుండా ఉండి చేయు దుఆ 
 75. ఎవరైనా తనను తిట్టినపుడు ఉపవాసి ఏమనాలి?
 76. క్రొత్త లేదా అప్పుడే చిగురించిన ఫలాలను చూచినపుడు పఠించు దుఆ
 77. తుమ్మినపుడు చేయు దుఆలు
 78. అవిశ్వాసి తుమ్మినపుడు అల్లాహ్‌ను స్తుతించినచో ఏమని పలకాలి?
 79. పెళ్ళి తర్వాత వరుని కొరకు చేయు దుఆ
 80. పెళ్ళి తర్వాత వరుడు చేయు దుఆ, అలాగే ఎవరైనా జంతువు కొనుగోలు చేసిన తరువాత చేయు దుఆ
 81. భార్యతో సంభోగించడానికి ముందు చేయు దుఆ
 82. కోపం చల్లారడానికి పఠించు దుఆ
 83. ఆపదలో ఉన్న వ్యక్తిని చూచి పఠించు దుఆ
 84. సభలో కూర్చున్నపుడు ఏమి పఠించాలి?
 85. సభ ముగించునపుడు, పాప పరిహారము కొరకు పఠించు దుఆ
 86. “అల్లాహ్‌ మిమ్మల్ని క్షమించు గాక” అని అన్నవారి కొరకు దుఆ
 87. మీకు మేలు చేసిన వారి కొరకు చేయు దుఆ
 88. దజ్జాల్‌ కీడు నుండి అల్లాహ్‌ రక్షణ పొందుటకు ఏమి చేయాలి?
 89. “నేను నిన్ను అల్లాహ్‌ (ప్రీతి) కొరకు ప్రేమిస్తున్నాను” అని అన్నవారి కొరకు చేయు దుఆ
 90. ఎవరైనా తమ ధనము, సంపద మీకు ఇవ్వచూపినట్లయితే వారి కొరకు చేయు దుఆ
 91. అప్పు తీర్చు సమయంలో, అప్పు ఇచ్చినవారి కొరకు చేయు దుఆ 
 92. షిర్క్‌ పనికి పాల్పడుతానేమో అనే భయంతో చేయు దుఆ
 93. “అల్లాహ్‌ మీకు శుభాలు ప్రసాదించు గాక” అని అన్నవారి కొరకు చేయు దుఆ
 94. శకునాలను అసహ్యించుకునే దుఆ
 95. సవారీ లేదా వాహనంపై కూర్చున్నపుడు పఠించు దుఆ
 96. ప్రయాణము మొదలు పెట్టినపుడు చేయు దుఆ
 97. ఏదైనా ఊరు లేదా పట్టణములోకి ప్రవేశించునపుడు చేయు దుఆ
 98. బజారులోకి ప్రవేశించునపుడు చేయు దుఆ
 99. సవారీ లేదా వాహనము పై నుండి పడిపోయినపుడు చేయు దుఆ
 100. స్టానికునికై ప్రయాణికుడు చేయు దుఆ
 101. ప్రయాణికునికై స్థానికుడు చేయు దుఆ
 102. ప్రయాణంలో “తక్బీర్ ” మరియు “తస్బీహ్” పఠించడం
 103. సూర్యోదయం వేళైనపుడు ప్రయాణికుడు చేయు దుఆ
 104. మజిలీ చేసినపుడు లేదా మధ్యలో ఆగినపుడు ప్రయాణికుడు చేయు దుఆ
 105. తిరుగు ప్రయాణంలో చేయు దుఆ
 106. ఏదైనా సంతోషకర వార్త లేదా అయిష్టకరమైన వార్త అందినపుడు ఏమనాలి?
 107. నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పై దరూద్‌ పఠించు ఘనత
 108. సలామును వ్యాపింపజేయడం
 109. అవిశ్వాసి చేసిన సలాముకు ఎలా జవాబు పలకాలి?
 110. కోడి కూసినపుడు మరియు గాడిద అరచినపుడు చేయు దుఆలు
 111. రాత్రివేళ కుక్కలు అరచినపుడు చేయు దుఆ
 112. నీవు ఎవరినైనా తిట్టినట్లయితే, అతని కొరకు చేయు దుఆ
 113. ఒక ముస్లిమ్‌ ఇతర ముస్లిమును ఎలా పొగడాలి?
 114. ఒక ముస్లిమ్‌ తన పొగడ్త విని ఏమని పలకాలి?
 115. హజ్జ్‌ లేదా ఉమ్రా చేయు ముహ్రిం తల్బియా ఎలా పలకాలి?
 116. హజరే అస్వద్‌ వద్ద పలుకు తక్బీర్ 
 117. రుక్నే యమనీ మరియు హజరే అస్వద్‌ మధ్యలో పఠించు దుఆ
 118. సఫా మరియు మర్వహ్‌ కొండలపై నిలుచుని చదువు దుఆలు
 119. అరఫా రోజున (మైదానంలో) చేయు దుఆ
 120. మషఅరే హరాం వద్ద చేయు దుఆ
 121. జమరాత్‌ వద్ద ప్రతి కంకర రాయి విసురునపుడు పలుకు తక్బీర్ 
 122. ఆశ్చర్యము మరియు ఆనందం కలిగినపుడు చేయు దుఆ
 123. సంతోషకరమైన వార్త విన్నపుడు ఏమి చేయాలి?
 124. శరీరంలో బాధ కలిగినపుడు ఏమి అనాలి?
 125. తన దిష్టి తగులుతుందని భయపడే వ్యక్తి చేయు దుఆ
 126. భయాందోళనలు కలుగునపుడు ఏమనాలి?
 127. జిబహ్‌ లేదా ఖుర్బానీ చేయునపుడు ఏమి పఠించాలి?
 128. దుష్ట షైతానుల మాయోపాయాలను తరమడానికి ఏమి పఠించాలి?
 129. ఇస్తిగ్‌ ఫార్‌ మరియు తౌబా వచనాలు
 130. సుబ్‌ హానల్లాహ్‌, అల్‌హమ్‌దులిల్లాహ్‌, లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్‌ మరియు అల్లాహు అక్బర్‌ యొక్క ఘనత
 131. నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు తస్బీహ్‌ ఎలా చేసేవారు?
 132. వివిధ రకాల పుణ్యాలు మరియు అతి ముఖ్యమైన ఆచరణలు

కితాబుత్ తౌహీద్ (ఏక దైవారాధన పుస్తకం) – Kitabut Touheed

kitab-at-tawheed-AbdulWahhab-book-coverTouheed (Eka Daivaradhana) (Telugu) – Kitabut Touheed
Compiled by : Allama Mohammad bin Abdul Wahhab
Translated by : Abdul Rab bin Shaik Silar
Edited by : Dr. Sayeed Ahmed Oomeri Madani, S.M. Rasool Sharfi
Publisher : Markaz Darul Bir, Ahmad Nagar, Pedana A.P. India

[ఇక్కడ చదవండి / PDF డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి]

విషయ సూచిక :

 1. ఏక దైవారాధన యొక్క ఆవశ్యకత
 2. ఏక దైవారాధన యొక్క ప్రాముఖ్యత, సకల పాప సంహారిణి
 3. ఏక దైవారాధకుడు విచారణ  లేకుండానే స్వర్గమున ప్రవేశించును
 4. బహు దైవరాధాన్ గురించి భయపడవలసిన ఆవశ్యకత
 5. “లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్” నమ్మి సాక్ష్యమివ్వమని ప్రజలకు హితభోద చేయుట
 6. తౌహీద్ మరియు కలిమయే తౌహీద్ ధృవీకరణల సారాంశం
 7. కష్ట నష్టాల విముక్తికి తాయత్తులు  , దారాలు, రక్ష రేకులు ధరించుట
 8. ఊదుట మరియు తాయత్తులు ధరించుట నిషిద్దం
 9. రాళ్ళను, చెట్లను శుభం కల్గించే విగా  భావించుట
 10. అల్లాహ్ యేతరులకు ‘బలి’ సమర్పించేవారు
 11. అల్లాహ్ యేతరులకు అర్పించబడే స్థలములో అల్లాహ్నామముపై అర్పణ కూడా నిషేధము
 12. అల్లాహ్ యేతరుల మొక్కుబడి షిర్కే
 13. అల్లాహ్ యేతరుల ‘శరణు’ షిర్కే
 14. అల్లాహ్ యేతరులను వేడుకొనుట షిర్కే
 15. నిరాధారమైన సృష్టిని వేడుకొనుట
 16. “వారి హృదయముల నుండి భయం తొలగిపోయినప్పుడు, ఈ విధముగా ప్రశ్నించు కుంటారు” –   (సబా  34 :23)
 17. సిఫారసు వాస్తవికత
 18. “(ఓ ప్రవక్తా!) నీకు ఇష్టమైన వారికి మార్గదర్శకత్వమును ప్రసాదించలేవు. కాని అల్లాహ్ తనకు ఇష్టమైన వారందిరికీ మార్గదర్శకత్వము ప్రసాదించగలడు 28 :56 “
 19. ఆదం సంతతి అవిశ్వాసులగుటకు కారణం మత గురువుల విషయంలో హద్దు మీరి ప్రవర్తించటమే
 20. పుణ్యాత్ముల, మత గురువుల సమాధుల వద్ద అల్లాహ్ ని ఆరాధించుట నిషిద్ధం
 21. పుణ్యాత్ముల సమాధుల   విషయంలో హద్దు మీరుట ధైవేతరుల ఆరాధన జరిగేందుకు అనువుగా వారి సమాధులను విగ్రహారాధనాలయాలు గా మార్చుట
 22. ఏక ధైవోపాసనను భధ్రపరచటమే కాకుండా భంగపరచు మార్గములను కూడా ప్రవక్త అరికట్టెను
 23. ప్రవక్త ముహమ్మద్ ( సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం)  గారి ‘ఉమ్మత్’లో కొందరు విగ్రహారాధన లాంటి సంకటములో చిక్కుకొనుట
 24. చేతబడి
 25. జాదులోని కొన్ని విధానాలు
 26. జ్యోతిష్యుడు మరియు అతని కోవకు చెందిన వారి గురించి
 27. జాదు చేయబడిన వ్యక్తికి వైద్యము చేయుట
 28. దుశ్శకున (అపశకున) దర్శనము
 29. జ్యోతిష్యం గురించి
 30. నక్షత్రముల ప్రభావముతో వర్షం కురియునని నమ్ముట
 31. అల్లాహ్ ను ప్రేమించుట – ధర్మమునకు పునాది
 32. అల్లాహ్ పట్ల భయ భక్తులు కలిగి ఉండుట
 33. ఒక్క అల్లాహ్ నే నమ్ముకోవలెను
 34. అల్లాహ్ వ్యూహాల పట్ల నిర్భయముగా ఉండరాదు – అల్లాహ్ కారుణ్యం పట్ల నిరాశ చెందరాదు
 35. అల్లాహ్ నిర్ణయించిన విధి పై సహనం ఈమాన్ లోని అంతర్భాగమే
 36. ప్రదర్శనా బుద్ధితో చేయు సత్కార్యాలు షిర్కే
 37. ఇహలోక లబ్ధికి చేయు సత్కార్యములు కూడా ‘షిర్క్’లాంటివి
 38. అల్లాహ్ చే పవిత్రము అనబడిన వాటిని నిషేధించుట మత గురువులను ప్రభువుగా చేసుకొనుట
 39. ‘విశ్వసించితిమి ‘అను వారి వాస్తవము
 40. అల్లాహ్ నామములో, గుణ గణాలలో కొన్నింటిని తిరస్కరించటం
 41. అల్లాహ్ ప్రసాదించిన భాగ్యమును తిరస్కరించుట
 42. అల్లాహ్ కు భాగస్వాములను కల్పించే కొన్ని గుప్తరూపములు
 43. అల్లాహ్ పై ప్రమాణం తో సంతృప్తి చెందని వాడు
 44. అల్లాహ్ కోరినది మరియు మీరు కోరినది అని పలుకుట షిర్కే
 45. కాలాన్ని దూషిస్తే అల్లాహ్ కు భాధ కలిగించినట్లే
 46. ఎవరినైనా రాజాధిరాజు అని పిలుచుట
 47. అల్లాహ్ నామాలను గౌరవించుట
 48. అల్లాహ్ ను , ఖుర్ ఆనును, ప్రవక్త (సల్లాలహు అలైహి వసల్లం) ను హేళన చేసే వారి కోసం శాసనము
 49. అల్లాహ్ అనుగ్రహమునకు కృతజ్ఞత
 50. అల్లాహ్ సనతానం ప్రసాదిన్చినప్పుడు షిర్క్ కు పాల్పడుట
 51. అల్లాహ్ మహోన్నత నామములు
 52. అల్లాహ్ పై సలాం అని పలుకరాదు
 53. “అల్లాహ్ నీకు ఇష్టమైతే నన్ను క్షమించు” అని పలుకరాదు
 54. “నా బానిస” అని పలుకరాదు
 55. అల్లాహ్ నామముతో యాచించు వానిని ఒట్టి చేతులతో పంపరాదు
 56. అల్లాహ్ నామమున స్వర్గమును మాత్రమె కోరవలెను
 57. కష్ట నష్టాలు సంభవించినప్పుడు “ఒక వేళ ఇలా జరిగి ఉంటే” అని పలుకుట
 58. గాలిని తిట్టుట నిషిద్దం
 59. అల్లాహ్ ను శంకించుట నిషిద్దం
 60. అల్లాహ్ నిర్ణఇంచిన  విధిని తిరస్కరించేవారు
 61. చిత్రాలు,శిల్పాలను చిత్రించుట ఒక దుష్టమైన పని
 62. ఎక్కువగా ప్రమాణములు చేయుట
 63. అల్లాహ్ ప్రవక్త పేరా పూచీ ఇచ్చినప్పుడు కట్టుబడి ఉండుట
 64. అల్లాహ్ నామమున ప్రమాణము చేయుట
 65. సృష్టిరాశులను సంతోష పెట్టడానికి అల్లాహ్ నుసిఫారసుదారుగా చేయరాదు
 66. ప్రవక్త (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) తౌహీదును పరిరక్షించారు, షిర్క్ మార్గాలకు కళ్ళెం వేశారు
 67. అల్లాహ్ ఘనత, గౌరవము (ఔన్నత్యము)