ఇషా & ఫజ్ర్ నమాజులు జమాఅత్ లో చేస్తే రాత్రంతా తహజ్జుద్ చేసినంత పుణ్యం

Performing Isha and Fajr in the Masjid equal to praying tahajjud whole night

Sourceత్రాసును బరువు చేసే సత్కార్యాలు (Meezaan) – PDF Book

ధర్మం పై నిలకడకై దుఆలు الدعاء للثبات على الدين

Video Courtesy: Dawah and Foreigners guidance office, zulfi, Saudi Arabia.

దుఆలు మీరు నేర్చుకొనుటకై క్రింద పొందుపరిచాం 

dua-steadfastness-1

dua-steadfastness-2

dua-steadfastness-3

dua-steadfastness-4

Explanation of లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్

Explanation of La Ilaha illallah (in Telugu)

లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ వివరణ (తెలుగులో) డాక్టర్. సయీద్ అ’హ్మద్ ఉమరీ మదని హఫిజహుల్లాహ్

ఒక నమాజు తర్వాత మరో నమాజ్ కొరకు వేచి ఉండుట

waiting from one salah to next salah in the masjid

Sourceత్రాసును బరువు చేసే సత్కార్యాలు (Meezzan) – PDF Book

సుబ్ హానల్లాహ్ , అల్ హమ్ దులిల్లాహ్ , అల్లాహు అక్బర్, లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్

SubhanAllaah-alHamdulillah-Laailaahaillallah-AllaahuAkbar

Sourceత్రాసును బరువు చేసే సత్కార్యాలు (Meezzan) – PDF Book

జిల్ హజ్జా మాసపు తొలి దశకంలో ఉపవాసం మరియు ఇతర సత్కార్యాల ఘనత


dhul-hijjah-RS-1

dhul-hijjah-RS-2

Source: హదీసు కిరణాలు (రియాదుస్ సాలిహీన్ ) – ఇమామ్ నవవి (Riyadh-us-Saaliheen) Chapter 226. జిల్ హజ్జా మాసపు తొలి దశకంలో ఉపవాసం …. [pdf]

ప్రతి నెల మూడు రోజులు ఉపవాసం పాటించటం

ఈ పవిత్ర మాసం ధుల్-ఖాదా నెలకు మూడు శ్వేత రోజులు జూలై 16 నుండి జూలై 18 (2019) వరకు ఉంటాయి. ఈ రోజుల్లో ఉపవాసం ఉండటానికి మీ వంతు ప్రయత్నం చేయండి.

ప్రతి నెల మూడు రోజులు ఉపవాసం పాటించటం [PDF]

https://teluguislam.net/2010/11/15/riyadh-as-saliheen-imam-nawawi-volume-2/