హదీత్ అంటే ఏమిటి? హదీత్ ఖుద్సీ అని దేన్ని అంటారు? [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

ఇక్కడ వినండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి [11:20 నిముషాలు ]

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
ఫారెనర్స్ ఇస్లామిక్ గైడెన్స్ ఆఫీసు, జుల్ఫీ, సౌదీ అరేబియా

ఇతరములు:

జుమా (శుక్ర వారం) – మిష్కాతుల్ మసాబీహ్ [హదీసులు]

బిస్మిల్లాహ్

క్రింద ఇచ్చిన లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు హదీసులు చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

జుమా (శుక్ర వారం) – మిష్కాతుల్ మసాబీహ్ [హదీసులు]
[PDF] [19 పేజీలు]
మూలం: మిష్కాతుల్ మసాబీహ్ నుండి

సంకలనం: ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్ అల్ ఖతీబ్ అత్ తబ్రీజీ
హదీసుల పరిశీలన: షేఖ్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ అల్ – అల్బానీ
తెలుగు అనువాదం: డా. అబ్దుర్రహీమ్ బిన్ ముహమ్మద్ మౌలానా

ఇతరములు :

ఖురాన్ మహాత్యాల పుస్తకం – మిష్కాతుల్ మసాబీహ్ [హదీసులు]

బిస్మిల్లాహ్

క్రింద ఇచ్చిన లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు పుస్తకం చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

08. ఖురాన్ మహాత్యాల పుస్తకం (కితాబ్  ఫధాయిల్ అల్ -ఖురాన్)
[హదీసులు] [PDF] [47 పేజీలు]

1. ఖుర్‌ఆన్‌ పారాయణ నియమాలు
2. ఖుర్‌ఆన్‌ పారాయణ రకాలు, దాని సంకలనం

మూలం: మిష్కాతుల్ మసాబీహ్ నుండి

సంకలనం: ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్ అల్ ఖతీబ్ అత్ తబ్రీజీ
హదీసుల పరిశీలన: షేఖ్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ అల్ – అల్బానీ
తెలుగు అనువాదం: డా. అబ్దుర్రహీమ్ బిన్ ముహమ్మద్ మౌలానా

ఉపవాసం పుస్తకం (కితాబుల్ సౌమ్) – మిష్కాతుల్ మసాబీహ్ [హదీసులు]

బిస్మిల్లాహ్

క్రింద ఇచ్చిన లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు పుస్తకం చదవండి లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

07. ఉపవాసం పుస్తకం (కితాబుల్ సౌమ్)
[హదీసులు] [PDF] [41 పేజీలు]
మూలం: మిష్కాతుల్ మసాబీహ్ నుండి

సంకలనం: ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్ అల్ ఖతీబ్ అత్ తబ్రీజీ
హదీసుల పరిశీలన: షేఖ్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ అల్ – అల్బానీ
తెలుగు అనువాదం: డా. అబ్దుర్రహీమ్ బిన్ ముహమ్మద్ మౌలానా

విషయ సూచిక

1. రమ’దాన్‌ నెలవంక చూడటం – హదీస్ 1969 | పేజీ 620
2. ఉపవాసం గురించి వివిధ విషయాలు – హదీస్ 1982 | పేజీ 625
3. ఉపవాసాన్ని శుద్ధిపరచటం – హదీస్ 1999 | పేజీ 629
4. ప్రయాణికుని ఉపవాసం – హదీస్ 2019 | పేజీ 633
5. తప్పిన ఉపవాసాలు పూర్తి చేసుకోవటం – హదీస్ 2030 | పేజీ 636
6. అదనపు ఉపవాసాలు – హదీస్ 2036 | పేజీ 638
7. అదనపు (నఫిల్‌) ఉపవాసాల విరమణ – హదీస్ 2076|పేజీ 647
8. ఘనతగల రాత్రి (లైలతుల్‌ ఖద్‌ర్‌) – హదీస్ 2083 | పేజీ 649
9. ఏ’తెకాఫ్‌ – హదీస్ 2097|పేజీ 653

ఇతరములు:

జాగ్రత్తగా వినండి! ఈ ఐహిక జీవితం శాపభూయిష్టమైనది

బిస్మిల్లాహ్

అబూ హురైరహ్‌ (రది అల్లాహు అన్హు) కథనం: ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వ సల్లం) ప్రవచనం:

జాగ్రత్తగా వినండి! ఈ ఐహిక జీవితం శాపభూయిష్టమైనది. అంటే అల్లాహ్‌ కారుణ్యానికి దూరం చేస్తుంది. ఈ ఐహిక జీవితంలో నిమగ్నమై, పరలోకాన్ని మరచి పోయినవాడు అల్లాహ్‌ (త’ఆలా) కారుణ్యానికి దూరమై పోతాడు. ఇంకా ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి వస్తువూ శపించదగినదే. ఎందుకంటే అల్లాహ్‌ కారుణ్యానికి దూరం చేస్తుంది. అయితే అల్లాహ్‌ ధ్యానం, మరియు అల్లాహ్‌ సాన్నిహిత్యం పొందినవారు తప్ప. ఈ రెంటిలో అన్ని రకాల మేళ్ళూ ఉన్నాయి. ఇంకా ధార్మిక పండితుడైనా, ధార్మిక విద్యను అభ్యసించే వాడయినా వీరంతా అల్లాహ్‌ కారుణ్యం హక్కుగలవారు.”

(తిర్మిజి, ఇబ్నె మాజహ్‌).

[5176. (22) [3/143 1-ప్రామాణికం]మిష్కాతుల్ మసాబీహ్ [హదీసులు]

మిష్కాతుల్ మసాబీహ్ [హదీసులు]

బిస్మిల్లాహ్

సంకలనం: ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్ అల్ ఖతీబ్ అత్ తబ్రీజీ
పరిశీలన: షేఖ్ ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ అల్ – అల్బానీ 

తెలుగు అనువాదం: డా. అబ్దుర్రహీమ్ బిన్ ముహమ్మద్ మౌలానా 

మిష్కాతుల్ మసాబీహ్ [హదీసులు]

అల్లాహ్‌ (త’ఆలా) స్తోత్రం తర్వాత ప్రవక్త (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం)ను పూర్తిగా అనుసరించనంత వరకు విశ్వాస మాధుర్యాన్ని చవిచూడలేము. ప్రవక్త (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) ‘హదీసు‘లను పూర్తిగా అనుసరించినంత వరకే విధేయతా వాగ్దానం నెరవేరుతుంది. ప్రవక్త (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) వివరణల ద్వారానే ఖుర్‌ఆన్‌ను అనుసరించటం జరుగుతుంది. వీటిని గురించి వ్రాయబడిన పుస్తకాల్లో “మిష్కాతుల్‌ మ’సాబీ’హ్‌” ప్రముఖమైనది. ఇందులో వివిధ ‘హదీసు’లను చేర్చడం జరిగింది. దీన్ని సమకూర్చి, ప్రవక్త సాంప్రదాయాలను వ్యాపింపజేస్తూ, బిద్‌’అత్‌లను రూపుమాపడానికి ప్రయత్నించిన వారు, అబూ ము’హమ్మద్‌ ‘హుసైన్‌ బిన్‌ మస్‌’ఊద్‌ బిన్‌ ముహమ్మద్‌ అల్‌ ఫరాఅ’ అల్‌ బ’గవీ (రహిమహుల్లాహ్). అల్లాహ్‌ (త’ఆలా) అతని తరగతులను అధికం చేయుగాక. అతడు దీన్ని సమకూర్చినప్పుడు. ‘హదీసు’ల పరంపరల ధృవీకరణ, ఉల్లేఖకుల పేర్లను ప్రస్తావించలేదు. ఈ కారణంగా కొందరు ‘హదీసు’ వేత్తలు దీన్ని విమర్శించారు.

తరువాత ము’హమ్మద్‌ బిన్‌ ‘అబ్బుల్లాహ్‌ అల్‌ ఖ’తీబ్‌ అత్‌ తబ్రే’జీ (రహిమహుల్లాహ్) గారు. బ’గవీ గారి మ’సాబీహ్‌లో గుర్తుల్లేని ‘హదీసు’లకు గుర్తింపుపెట్టారు. అంటే ‘హదీసు’వేత్తల, వారి పుస్తకాల పేర్లను పేర్కొన్నారు. ‘హదీసు’ ప్రారంభంలో ‘హదీసు’లను ఉల్లేఖించిన ప్రవక్త (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) అనుచరుని పేరును, చివరలో ‘హదీసు’ను వ్రాసిపెట్టిన ‘హదీసు’వేత్తల పేర్లను, వారి పుస్తకాల పేర్లను కూడా పేర్కొనడం జరిగింది. బ’గవీ గారు సమకూర్చిన ఈ “అల్‌ మ’సాబీ’హ్” కు, ‘తబ్రీ’జీ గారు “మిష్కాతుల్‌ మసాబీహ్‌” అని పేరు పెట్టారు.

ఏవిధంగా బ’గవీ గారు తమ గ్రంథాన్ని 30 పుస్తకాలలో సమకూర్చారో తబ్రే’జీ గారు కూడా అలాగే చేసారు. బ’గవీ గారు ప్రతి అధ్యాయాన్ని 2 విభాగాలలో విభజించారు. మొదటి విభాగంలో బు’ఖారీ, ముస్లిమ్‌లు పేర్కొన్న ‘హదీసు’లను లేదా వారిద్దరిలో ఒక్కరు పేర్కొన్న ‘హదీసు’లను పెట్టారు. రెండవ విభాగంలో వీరిద్దరితో పాటు ఇతరులు కూడా ఉల్లేఖించిన ‘హదీసు’లను పేర్కొన్నారు. తబ్రే’జీ గారు మూడవ విభాగం అధికం చేసి ప్రవక్త (సల్లలాహు అలైహి వ సల్లం) అనుచరులు, తాబయీన్లు పేర్కొన్న ‘హదీసు’లను కూడా చేర్చారు.

“మిష్కాతుల్‌ మ’సాబీ’హ్‌” ప్రపంచంలో ఎన్నో ఇస్లామీ ధార్మిక పాఠశాలలో ముఖ్య ‘హదీసు’ అభ్యాస గ్రంథంగా బోధించబడుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఎన్నో భాషలలోనికి అనువాదాలు చేయబడ్డాయి.

దీని ఉర్దూ అనువాదం చాలామంది చేసారు. వారిలో ‘అబ్జుస్సలాం బస్తవీ (రహిమహుల్లాహ్) ఒకరు. వారు దీనికి మంచి అనువాదం మరియు వ్యాఖ్యానం వ్రాసారు. బస్తవీ గారు సందర్భాన్నిబట్టి ‘హదీసు’లను ఉల్లేఖించిన ప్రముఖ ప్రవక్త సహచరుల జీవిత విశేషాలను మరియు చారిత్రక విషయాలను కూడా వ్యాఖ్యానాలలో వివరించారు.

ఇతర భాషలలో ఎంత నేర్పున్నా, ఒక పుస్తకాన్ని – తమ మాతృభాషలో చదివితే కలిగే సంతృప్తి – ఇతర భాషలలో చదివితే దొరుకదు. కాబట్టి మేము ఈ “మిష్కాతుల్‌ మ’సాబీ’హ్‌” ను బస్తవీ గారి వ్యాఖ్యానంతో సహా సులభమైన తెలుగు భాషలో అందజేయటానికి ప్రయత్నించాము.

ఏవిషయానికి గురించయిన ‘హదీసు’ చూడాలనుకుంటే, ఈ “మిష్కాతుల్‌ మసాబీహ్‌” చాలు. ఎందుకంటే ఇందులో 13 మంది ‘హదీసు’వేత్తలు ప్రోగుపరచిన, అనేక విషయాలకు సంబంధించిన ‘హదీసు’లున్నాయి. వాటిని, ఆ ‘హదీసు’వేత్తలదే కాక అల్బానీగారి ధృవీకరణ కూడా ‘హదీసు’ మొదటలో పేర్కొనబడింది.

“మిష్కాతుల్‌ మసాబీహ్‌” యొక్క 6294 ‘హదీసు’లు రెండు సంపుటాలలో విభజించబడ్డాయి. మొదటి సంపుటంలో 11 పుస్తకాలు (1012 పేజీలు), రెండవ సంపుటంలో 19 పుస్తకాలు (1019 పేజీలు) ఉన్నాయి.

విషయ సూచిక

మొదటి సంపుటం అధ్యాయాలు 

అధ్యాయ సూచిక – సంపుటం-1 : అధ్యాయాలు 1-11 (4 పేజీలు)

రెండవ సంపుటం అధ్యాయాలు

అధ్యాయ సూచిక – సంపుటం-2 : అధ్యాయాలు 12-30 (4 పేజీలు)

క్లుప్తంగా ఇమామ్ బుఖారీ (రహమతుల్లా అలై) మరియు ఇమామ్ ముస్లిం (రహమతుల్లా అలై) గురుంచి

nature-bukhari-muslimBrief Biography of Imam Bukhari & Imam Muslim
రచయిత :సయ్యిద్ షబ్బీర్ అహ్మద్
మూలం:మహా ప్రవక్త మహితోక్తులు (అల్-లూలు వల్ మర్జాన్) గ్రంధ పరిచయం నుండి

[ఇక్కడ చదవండి / డౌన్లోడ్ చేసుకోండి]

రెండు ఉత్తమ వచనాలు (సుబహానల్లహి వబిహందిహీ, సుబహనల్లహిల్ అజీం)

subahanallahరెండు ఉత్తమ వచనాలు (సుబహానల్లహి వబిహందిహీ, సుబహనల్లహిల్ అజీం)
పుస్తకం నుండి:  కలామే హిక్మత్ – 1(వివేక వచనం)
రచన: సఫీ అహ్మద్ మదనీ
అనువాదం: ముహమ్మద్ అజీజుర్ రహ్మాన్
ప్రకాశకులు: జమీ అతే అహ్ లె హదీస్, ఆంధ్రప్రదేశ్

[ఇక్కడ చదవండి / డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి]

అల్లాహ్ అర్ష్ నీడలో.. (Seven in the Shade of Allah’s Throne)

shade-of-allahదైవ సింహాసనపు నీడలో..
పుస్తకం నుండి:  కలామే హిక్మత్ – 1(వివేక వచనం)
రచన: సఫీ అహ్మద్ మదనీ,
అనువాదం: ముహమ్మద్ అజీజుర్ రహ్మాన్
ప్రకాశకులు: జమీ అతే అహ్ లె హదీస్, ఆంధ్రప్రదేశ్

[ఇక్కడ చదవండి / డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి]

English version of this hadeeth:

The Prophet said: “There are seven whom Allah will shade in His Shade on the Day when there is no shade except His Shade: a just ruler; a youth who grew up in the worship of Allah, the Mighty and Majestic; a man whose heart is attached to the mosques; two men who love each other for Allah’s sake, meeting for that and parting upon that; a man who is called by a woman of beauty and position [for illegal intercourse], but be says: ‘I fear Allah’, a man who gives in charity and hides it, such that his left hand does not know what his right hand gives in charity; and a man who remembered Allah in private and so his eyes shed tears.” Narrated by Abu Hurairah & collected in Saheeh al-Bukhari (english trans.) vol.1, p.356, no.629 & Saheeh Muslim (english trans.) vol.2, p.493, no.2248

The Prophet said: “There are seven whom Allah will shade in His Shade on the Day when there is no shade except His Shade: a just ruler; a youth who grew up in the worship of Allah, the Mighty and Majestic; a man whose heart is attached to the mosques; two men who love each other for Allah’s sake, meeting for that and parting upon that; a man who is called by a woman of beauty and position [for illegal intercourse], but be says: ‘I fear Allah’, a man who gives in charity and hides it, such that his left hand does not know what his right hand gives in charity; and a man who remembered Allah in private and so his eyes shed tears.” Narrated by Abu Hurairah & collected in Saheeh al-Bukhari (english trans.) vol.1, p.356, no.629 & Saheeh Muslim (english trans.) vol.2, p.493, no.2248

హదీసు కిరణాలు (రియాదుస్ సాలిహీన్ ) – 2 వ భాగము – ఇమామ్ నవవి

riyadus-saliheen-telugu-islam-2Hadeesu Kiranaalu (Riyadus Saliheen) –
Download [Part 01Part 02]

Compiled by: Imam Abu Zakaria Yahya Bin Sharaf Navavi
Published by: AL-Huq Telugu Publications, Akbarbagh, Hyderabad


హదీసు కిరణాలు భాగము 1 (Volume 1) ఇక్కడ చదవొచ్చు

 

 

హదీసు కిరణాలు భాగము 2 (Volume 2):
విషయ సూచిక

మహత్యాల ప్రకరణం
180. దివ్య ఖురాన్ పారాయణ మహత్యం [pdf]
181. ఖురాన్ ను కంటస్థం చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మరచిపోకుండా గుర్తుంచుకోవాలి [pdf]
182. ఖురాన్ ను మధురాతి మధురంగా పారాయణం చేయటం , చదివించుకొని మరీ వినటం …. [pdf]
183. కొన్ని ముఖ్యమైన సూరాల , సూక్తుల పటనం [pdf]
184. అందరూ ఒక చోట చేరి ఖురాన్ పారాయణం చేయటం …. [pdf]
185. వుజూ ఘనత [pdf]
186. అజాన్ ఘనత [pdf]
187. నమాజుల ఘనత [pdf]
188. ఫజ్ర్ , అసర్ నమాజుల ఘనత [pdf]
189. మస్జిద్ లకు కాలి నడకన వెళ్ళటం [pdf]
190. నమాజ్ కై నిరీక్షించటం [pdf]
191. సామూహిక నమాజ్ ఘనత [pdf]
192. ఫజ్ర్ మరియు ఇషా సామూహిక నమాజుల్లో పాల్గొనటం [pdf]
193. ఫజ్ర్ నమాజుల పరిరక్షణ విషయమై ఆజ్ఞలు , వాటిని త్యజించటం పై కటినమైన వారింపులు [pdf]
194. మొదటి పంక్తి ఘనత , ముందుగా తొలి పంక్తుల్ని భర్తీ చేయాలి , పంక్తులు తిన్నగా మధ్యలో ఖాళీ స్థలం లేకుండా ఉండాలి [pdf]
195. ఫర్జ్ నమాజులతో పాటు సున్నతే ము అకద్దా ఘనత [pdf]
196. ఉదయపు నమాజులో రెండు రకాతుల సున్నత్ విషయమై తాకీదు [pdf]
197. ఫజ్ర్ వేళ సున్నత్ నమాజును సంక్షిప్తంగాచేయాలి , ఆ నమాజులో పటించవలసిన సూరాలు … [pdf]
198. ఫజ్ర్ వేళ సున్నత్ తర్వాత కాసేపు కుడివైపు తిరిగి పడుకోవటం … తహజ్జుదు నమాజు …. [pdf]
199. జుహర్ కు సంబంధిన సున్నత్ లు [pdf]
200. అసర్ కు సంబంధిన సున్నత్ లు [pdf]
201. మగ్ రిబ్ ముందు , దాని తర్వాత చేయబడే సున్నత్ లు [pdf]
202. ఇషాకు ముందు , ఆ తర్వాత చేయబడే సున్నత్ లు [pdf]
203. జుమా నమాజ్ వేళ చేయబడే సున్నత్ లు
204. నఫిల్ నమాజులను ఇంట్లో చేయటం , ఫర్జ్ తరువాత నఫిల్ కోసం స్థలం మార్చటం …. [pdf]
205. విత్ర్ నమాజు చేయమని ప్రోత్సాహం , అది సున్నతే ము అక్కదా …. [pdf]
206. చాప్త్ నమాజు – దాని రకాతుల సంఖ్య [pdf]
207. చాప్త్ నమాజుకు సమయం [pdf]
208. తహియ్యతుల్ మస్జిద్ నమాజు …. [pdf]
209. వుజూ తర్వాత రెండు రకాతుల నమాజు [pdf]
210. జుమానాటి ఘనత , జుమా నమాజు ….. [pdf]
211. వరాలు ప్రాప్తిన్చినప్పుడు , ఆపదలు తొలగిపోయినపుడు కృతజ్ఞతా పూర్వకంగా దైవ సన్నిధిలో మోకరిల్లటం [pdf]
212. రాత్రి పూట చేసే నమాజు ఘనత [pdf]
213. రంజాన్ లో ఖియాం ( తరావీహ్ నమాజు ) [pdf]
214. లైలతుల్ ఖద్ర్ లో చేయబడే నమాజు …. [pdf]
215. మిస్వాక్ ఘనత ,మానవ సహజమైన ఆచరణలు [pdf]
216. జకాత్ విధింపు – దాని ఘనత …
217. రంజాన్ ఉపవాసాల విధింపు , వాటి ఘనత …. [pdf]
218. రంజాన్ మాసంలో ముఖ్యంగా చివరి దశకంలో దానధర్మాలు , సత్కార్యాలు అధికంగా చేయాలి [pdf]
219. సగం షాబాన్ మాసం తరువాత రంజాన్ కి ముందు ఉపవాసం పాటించ కూడదు …. [pdf]
220. నెలవంకను చూసినప్పుడు పటించ వలసిన దుఅ [pdf]
221. సహరీ భోజనంలో ఆలస్యం చేయటం ….
222. ఇఫ్తార్ లో త్వరపడటం , ఇఫ్తార్ కోసం ఆహార పదార్ధాలు , ఇఫ్తార్ తరువాతి దుఆ [pdf]
223. ఉపవాసి తన నాలుకను , ఇతర అవయవాలను అధర్మమైన పనుల నుండి కాపాడుకోవాలి [pdf]
224. ఉపవాసానికి సంబంధించిన కొన్ని ఆదేశాలు [pdf]
225. ముహర్రం , షాబాన్ మరియు గౌరవ ప్రదమైన మాసాల్లో ఉపవాసం పాటించటం [pdf]
226. జిల్ హజ్జా మాసపు తొలి దశకంలో ఉపవాసం …. [pdf]
227. అరాఫా రోజు మరియు ముహర్రం మాసపు తొమ్మిదో పదో తేదీల్లో ఉపవాసం [pdf]
228. షవ్వాల్ మాసపు ఆరు రోజుల ఉపవాసం [pdf]
229. సోమ గురువారాల్లో ఉపవాసము ఉండటం [pdf]
230. ప్రతి నెల మూడు రోజులు ఉపవాసం పాటించటం [pdf]
231. ఇఫ్తార్ చేయించే వారి ఘనత , అతిధి ఆతిధ్య కర్తను దీవించే పద్ధతి [pdf]

ఏతెకాఫ్ ప్రకరణం
232. ఏతెకాఫ్ ప్రాశస్త్యం [pdf]

హజ్ ప్రకరణం
233. హజ్ విధింపు ఘనత [pdf]

జిహాద్ ప్రకరణం
234. జిహాద్ ఘనత [pdf]
235. పరలోకపు పుణ్యం రీత్యా అమరగతులుగా భావింపబడేవారి భౌతిక గాయాలకు గుస్ల్ చేయించి నమాజు చేయటం … అవిశ్వాసులతో యుద్ధం చేస్తూ అమరులైన వారి భౌతిక గాయాలకు గుస్ల్ అవసరం లేదు …. [pdf]
236. బానిస విమోచన విశిష్టత [pdf]
237. బానిసలపట్ల సద్వ్యవహారం [pdf]
238. యజమాని హక్కుల్ని నెరవేర్చే బానిస [pdf]
239. ఉపద్రవ కాలంలో దైవారాధన చేయటం [pdf]
240. పరస్పర వ్యవహారాల్లో మృదువుగా వ్యవహరించాలి .. [pdf]

విజ్ఞాన ప్రకరణం
241. విజ్ఞానం ఘనత [pdf]

దైవ స్తోత్రం , దైవ కృతజ్ఞతల ప్రకరణం
242. స్తోత్రం , కృతజ్ఞతల వైశిష్ట్యం [pdf]
243. దైవ ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ) కోసం దరూద్ పంపించటం [pdf]

దైవధ్యాన ప్రకరణం
244. ధైవస్మరణం విశిష్టత [pdf]
245. నించొని , కూర్చొని ….ఏ స్థితిలో అయినా ధైవస్మరణ చేయవచ్చు …. [pdf]
246. నిద్ర పోయేటప్పుడు , మేల్కొన్న తరువాత దుఆ [pdf]
247. ధైవస్మరణ సమావేశాలు ఎంతో పుణ్యప్రదమైనవి…. [pdf]
248. ఉదయం, సాయంత్రం ధైవస్మరణ [pdf]
249. నిద్ర పోయేటప్పుడు చేసే ప్రార్ధనలు [pdf]

ప్రార్ధనల ప్రకరణం
250. ప్రార్ధన విశిష్టత [pdf]
251. పరోక్ష ప్రార్ధన విశిష్టత [pdf]
252. ప్రార్ధనకు సంబంధించి కొన్ని ముఖ్య విషయాలు [pdf]
253. వలీల మహిమలు , వారి గొప్పదనం [pdf]

వారింపబడిన విషయాల ప్రకరణం
254. పరోక్ష నింద నిషిద్ధం , నాలుకను అదుపులో ఉంచుకోవాలి [pdf]
255. పరోక్ష నింద వినటం కూడా నిషిద్ధం …. [pdf]
256. పరోక్ష నింద కొన్ని పరిస్థితుల్లో సమ్మతమే [pdf]
257. చాడీలు చెప్పటం నిషిద్ధం [pdf]
258. ప్రజల సంభాషణలు , వారి మాటలు అనవసరంగా అధికారులకు చేరవేయరాదు [pdf]
259. రెండు నాల్కల ధోరణి [pdf]
260. అబద్ధం చెప్పటం నిషిద్ధం [pdf]
261. అబద్ధంలో ధర్మ సమ్మతమైన రకాలు [pdf]
262. మనిషి తాము చెప్పే దానిని ఒకరి నుంచి విని వివరించే దాన్ని పరిశోధించుకొని చెప్పాలి [pdf]
263. అబద్దపు సాక్ష్యం తీవ్రంగా నిషేధించబడినది [pdf]
264. నిర్ణీత వ్యక్తిని లేక జంతువుని శపించటం నిషిద్ధం [pdf]
265. నిర్ణీత వ్యక్తి పేరు తీసుకోకుండా అవిదేయతకు పాల్పడే వారందర్నీ శపించవచ్చు [pdf]
266. అన్యాయంగా ముస్లిం ని దూషించటం నిషిద్ధం [pdf]
267. చనిపోయిన వారిని దూషించటం నిషిద్ధం [pdf]
268. ఇతరులను బాధ పెట్టరాదు [pdf]
269. పరస్పరం పగతో, సంబంధాలు త్రెంచుకొని ఉండరాదు [pdf]
270. అసూయ పడరాదు [pdf]
271. ఇతరుల తప్పు లేన్నటం, ఇతరులకు ఇష్టం లేక పోయినా వారి మాటల్ని వినడానికి ప్రయత్నించటం [pdf]
272. అనవసరంగా తోటి ముస్లింల గురించి దురనుమానాలు పెట్టుకోరాదు [pdf]
273. ముస్లింలను చులకనగా చూడరాదు [pdf]
274. ముస్లిం కి బాధ కలిగిందని సంబరాపడి పోవటం తగదు [pdf]
275. వంశం గురించి దెప్పి పొడవటం నిషిద్ధం [pdf]
276. నకిలీల తయారి , మోసం చేయటం నిషిద్ధం [pdf]
277. వాగ్దాన ద్రోహం నిషిద్ధం [pdf]
278. కానుకలు వగైరా ఇచ్చి , తరువాత దెప్పి పొడవటం [pdf]
279. గర్వ ప్రదర్శన , దౌర్జన్యం చేయరాదు [pdf]
280. ముస్లిం లు మూడు రోజులకు మించి మాట్లాడుకోకుండా ఉండటం నిషిద్ధం [pdf]
281. మూడో వ్యక్తి అనుమతి లేకుండా ఇద్దరు వ్యక్తులు రహస్య విషయాలు మాట్లాడుకోరాదు ….. [pdf]
282. బానిసను, పశువును, భార్యను,పిల్లల్ని అనవసరంగా శిక్షించరాదు [pdf]
283. ఏ జీవాన్ని అగ్నితో కాల్చి శిక్షించరాదు [pdf]
284. హక్కు దారునికి హక్కు చెల్లించకుండా వాయిదాలు వేయటం తగదు [pdf]
285. ఇచ్చిన కానుకల్ని తిరిగి తీసుకోరాదు …. [pdf]
286. అనాధుల సొమ్ము నిషిద్ధం [pdf]
287. వడ్డీ కటినంగా నిషేధించబడినది [pdf]
288. ఇతరులకు చూపించటం కోసం సత్కార్యాలు చేయటం నిషిద్ధం [pdf]
289. ప్రదర్శనా బుద్ది ( రియా ) క్రిందికి రాణి విషయాలు [pdf]
290. పర స్త్రీ వైపు , అందమైన బాలుని వైపు చూడటం నిషిద్ధం [pdf]
291. ఏకాంతంలో పరస్త్రీ వెంట ఉండటం నిషిద్ధం [pdf]
292. పురుషులు స్త్రీలను , స్త్రీలు పురుషులను అనుకరించరాదు [pdf]
293. షైతాన్ ను , అవిశ్వాసుల్ని అనుకరించరాదు [pdf]
294. శిరోజాలకు నల్ల రంగు వేసుకోరాదు [pdf]
295. ‘ఖజా’ చేయరాదు, ఖజా అంటే …. [pdf]
296. సవరాలు పెట్టుకోవటం , పచ్చబొట్లు పొడిపించు కోవటం నిషిద్ధం [pdf]
297. తెల్ల వెంట్రుకల్ని పీకేయరాదు , ప్రాజ్ఞుడైన యువకుడు గడ్డం మీద వచ్చే తొలి వెంట్రుకల్ని పీకేయరాదు [pdf]
298. కుడి చేత్తో మలమూత్ర విసర్జన చేసుకోరాదు [pdf]
299. ఒంటి చెప్పుతో నడవటం అవాంచనీయం [pdf]
300. నిప్పుని ఆర్పకుండా వదిలేయరాదు [pdf]
301. ‘తకల్లుఫ్ ‘చేయరాదు , తకల్లుఫ్ అంటే …. [pdf]
302. మృతుని మీద రోదించటం ….మొదలగునవి నిషిద్ధం [pdf]
303. సోదె చెప్పేవారి వద్దకు …. మొదలగువారి వద్దకు పోరాదు [pdf]
304. వేటినీ దుశ్శాకునంగా భావించరాదు [pdf]
305. ప్రాణుల బొమ్మలు గీయరాదు ….. [pdf]
306. వేట కోసం , పశువుల పొలాల రక్షణ కోసం తప్ప కుక్కల్ని పెంచరాదు [pdf]
307. జంతువుల మెడలకు గంటలు కట్టడం , ప్రయాణంలో కుక్కల్ని, గంటల్ని తోడున్చుకోవటం అవాంచనీయం
[pdf] 308. ‘జల్లాలా’ పశువు మీద స్వారీ చేయటం అవాంచనీయం [pdf]
309. మస్జిద్ లో ఉమ్మివేయరాదు ….. [pdf]
310. మస్జిద్ లో బిగ్గరగా అరవటం , పోయిన వస్తువుల గురించి ప్రకటనలు వగైరా చేయటం తగదు [pdf]
311. ఉల్లి, వెల్లుల్లి మొదలగునవి తిని మస్జిద్ కు వెళ్ళరాదు [pdf]
312. జుమా ఖుత్బా జరుగుతున్నప్పుడు మోకాళ్ళు పొట్టకు ఆన్చి కూర్చోవటం అవాంచనీయం [pdf]
313. ఖుర్బానీ చేసే వారు తమ ఖుర్బానీ సమర్పించే వరకు వెంట్రుకల్ని , గోళ్ళను కత్తిరించరాదు . [pdf]
314. సృష్టి రాశుల మీద ప్రమాణం చేయరాదు …. [pdf]
315. అబద్దపు ఒట్టేయటం కటినంగా వారించబదినది . [pdf]
316. ఒక విషయం గురించి ప్రమాణం చేసిన తరువాత అంతకంటే మెరుగైన విషయం ముందుకు వచ్చినప్పుడు [pdf]
317. పొరపాటు ప్రమాణం గురించి ….. [pdf]
318. లావాదేవీల్లో ప్రమాణం చేయటం అవాంచనీయం [pdf]
319. అల్లాహ్ ను స్వర్గం కాకుండా వేరితర వస్తువులు అడగటం అవాంచనీయం [pdf]
320. రాజులు మొదలగు వారిని చక్రవర్తులు అని అనరాదు , ఎందుకంటే….. [pdf]
321. [pdf] పాపాత్మున్ని , ధర్మంలో కొత్త పోకడలు పాల్పడేవాన్ని గౌరవ పదాలతో సంభోదించ రాదు [pdf]
322. జ్వరాన్ని తూలనాడటం తగదు [pdf]
323. గాలిని తిట్టరాదు , గాలి వీచేటప్పుడు దుఆ చేయటం గురించి ….. [pdf]
324. కోడిపుంజు ని తిట్టటం అవాచనీయం [pdf]
325. ఫలానా నక్షత్రం మూలంగానే మీకు వర్షం కురిసింది అని చెప్పరాదు [pdf]
326. ముస్లింని ‘ఓయీ ధైవతిరస్కారీ !’ అని పిలవటం నిషిద్ధం [pdf]
327. అశ్లీలపు మాటలు మాట్లాడరాదు, దుర్భాషలాడరాదు [pdf]
328. అసహజంగా మాట్లాడటం, అర్ధంకాని పదాలు ప్రయోగించటం , వత్తులు, పొల్లులను గురించి చాదస్తంగా వ్యవహరించటం తగదు [pdf]
329. నా మనసు మలినమైపోయిందని చెప్పరాదు [pdf]
330. ద్రాక్ష పండ్లను ‘కర్మ్’ అని అనరాదు [pdf]
331. అనవసరంగా స్త్రీ సుగుణాలను ఇతర పురుషుని ముందు వివరించరాదు [pdf]
332. “ఓ అల్లాహ్! నీకు ఇష్టముంటే నన్ను క్షమించు “ అని అనరాదు [pdf]
333. దేవుడు తలచింది, ఫలానా అతను తలచింది అని అనటం అవాంచనీయం [pdf]
334. ఇషా నమాజ్ తర్వాత మాట్లాడుకోవటం అవాంచనీయం [pdf]
335. భార్య భర్త పిలుపును నిరాకరించటం నిషిద్ధం [pdf]
336. భర్త ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు స్త్రీ అతని అనుమతి లేకుండా ఉపవాసాలు పాటించటం [pdf]
337. రుకూలో లేక సజ్దాలో ముఖ్తదీ ఇమామ్ కంటే ముందు తలపైకేత్తటం నిషిద్ధం [pdf]
338. నమాజ్ చేసేటప్పుడు జ్బ్బలమీద చేతులు పెట్టటం అవాంచనీయం [pdf]
339. బాగా ఆకలిగా ఉండి అన్నం వడ్డించి ఉన్నప్పుడు…. నమాజ్ చేయటం అవాచనీయం [pdf]
340. నమాజ్ లో దృష్టి పైకెత్తి ఆకాశం వైపు చూడరాదు [pdf]
341. అకారణంగా నమాజులో దిక్కులు చూడరాదు [pdf]
342. సమాధుల అభిముఖంగా నమాజ్ చేయరాదు [pdf]
343. నమాజ్ చేస్తున్న వ్యక్తి ముందు నుంచి వెళ్ళరాదు [pdf]
344. ముఅజ్జిన్ ఇఖామత్ మొదలు పెట్టిన తరువాత ముఖ్తదీలు నఫిల్ నమాజులు చేయటం అవాంచనీయం [pdf]
345. జుమా నాటి పగలుని ఉపవాసం కోసం , రాత్రిని నమాజుల కోసం ప్రత్యేకించుకోరాదు [pdf]
346. విసాల్ ఉపవాసం పాటించటం నిషిద్ధం [pdf]
347. సమాధి మీద కూర్చోవటం నిషిద్ధం [pdf]
348. సమాధుల మీద గుమ్మటాలు కట్టటం నిషిద్ధం [pdf]
349. బానిస తన యజమాని దగ్గరి నుంచి పారిపోవటం చాలా తీవ్రమైన విషయం [pdf]
350. దేవుడు నిర్ణయించిన శిక్షల విషయంలో సిఫారసు చేయరాదు [pdf]
351. ప్రజలు నడిచే దారుల్లో , నీడ ఉండే చోట….. మల మూత్ర విసర్జన చేయరాదు [pdf]
352. నిలిచి ఉన్న నీటిలో మూత్ర విసర్జన చేయరాదు [pdf]
353. తండ్రి తన పిల్లలకు కానుకలు ఇవ్వటంలో ఒకరి మీద మరొకరికి ప్రాధాన్యత నివ్వటం అయిష్టకరం [pdf]
354. మృతుని గురించి మూడు రోజులకు మించి సంతాపం ప్రకటించరాదు [pdf]
355. పల్లెటూరి వాని కోసం పట్టణ వాసి బేరం చేయటం , తన సోదరుడు వివాహ సందేశం పంపిన చోట తను వివాహ సందేశం పంపటం తగదు [pdf]
356. షరీఅత్ అనుమతించని పనుల మీద ధనం ఖర్చు పెట్టరాదు [pdf]
357. ముస్లిం వైపు ఆయుధం చూపటం నిషిద్ధం, నగ్నఖడ్గం చేబూనటం తగదు [pdf]
358. అజాన్ తర్వాత మస్జిద్ నుండి బయటికి వెళ్లి పోవటం అవాంచనీయం [pdf]
359. సుగంధ ద్రవ్య కానుకను నిరాకరించటం అవాంచనీయం [pdf]
360. గర్వాహన్కారాలకు లోనవుతాడేమోనన్న భయముంటే ఎవర్నీ వారి సమక్షంలో పొగడరాదు [pdf]
361. అంటువ్యాధి ప్రబలి వున్న నగరం నుంచి పారిపోవటం, బయటివారు లోనికి ప్రవేశించటం అవాంచనీయం [pdf]
362. చేతబడి చేయటం, నేర్చుకోవటం, కటినంగా నిషేధించబడినది [pdf]
363. ఖుర్ఆన్ ను దైవ విరోధుల ప్రాంతాలకు తీసుకు వెళ్ళరాదు [pdf]
364. వెండి బంగారు పాత్రలను ఉపయోగించరాదు [pdf]
365. పురుషుల కాషాయరంగు దుస్తులు ధరించటం నిషిద్ధం [pdf]
366. రోజల్లా మౌనవ్రతం పాటించటం నిషిద్ధం [pdf]
367. తన రక్తసంబందాన్ని, తన బానిసత్వ సంబంధాన్ని వక్రీకరించుకోవటం నిషిద్ధం [pdf]
368. దేవుడు, ఆయన ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) వారించిన విషయాల జోలికి పోరాదని హెచ్చరిక [pdf]
369. నిషిద్ధ విషయాలకు పాల్పడినవాడు పాప నిష్కృతి కోసం ఏమి చేయాలి? [pdf]

పలు విషయాల ప్రకరణం
370. ప్రళయ చిహ్నాలు [pdf]

ఇస్తిగ్ఫార్ ప్రకరణం
371. మన్నింపు వేడుకోలు [pdf]
372. అల్లాహ్ విశ్వాసుల కొరకు స్వర్గం లో తయారు చేసి ఉంచిన వాటి గురించి [pdf]

[PDF]
%d bloggers like this: