అల్లాహ్ యేతరులతో దుఆ చేయు నష్టాలు [వీడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[సురక్షిత యూట్యూబ్ లింక్: https://safeYouTube.net/w/NQSq]

అల్లాహ్ యేతరులతో దుఆ చేయు నష్టాలు (خطورة الدعاء مع غير الله)
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ (హఫిజహుల్లాహ్)
Dawah and Foreigners Guidance Office, Zulfi, Saudi Arabia

ఖుర్బానీ దుఆ (Qurbani Dua) (دعاء ذبح الأضحية)

[సురక్షిత యూట్యూబ్ లింక్: https://safeYouTube.net/w/TsIq]

ఖుర్బానీ దుఆ (Qurbani Dua) (دعاء ذبح الأضحية)

వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ

ఖుర్బానీ ఇచ్చే వ్యక్తి ఖుర్బానీ జంతువును జిబహ్ చేయునప్పుడు బిస్మిల్లాహి వల్లాహు అక్బర్ అనాలి. (అంటే: అల్లాహ్ పేరుతో జిబహ్ చేయుచున్నాను, అల్లాహ్ యే గొప్పవాడు). అల్లాహుమ్మ హాజా మిన్క వలక, అల్లాహుమ్మ తకబ్బల్ మిన్నీ అనాలి. (అంటే: ఓ అల్లాహ్! ఖుర్బానీ చేయు భాగ్యం నీవే ప్రసాదించావు, నీ కొరకే ఖుర్బానీ చేయుచున్నాము, ఓ అల్లాహ్! నా వైపు నుండి దీనిని స్వీకరించు). (బుఖారి 5565, ముస్లిం 1967, దార్మీ 1989). జిబహ్ చేయువారు ఇతరులైతే మిన్నీ అనే చోట మిన్ హు అనాలి.

ఇంకొక దుఆ:

ఇన్నీ వజ్జహ్ తు వజ్ హియ లిల్లజీ ఫతరస్ సమావాతి వల్ అర్ధ హనీఫన్ వమా అన మినల్ ముష్రికీన్. ఇన్న సలాతీ వ నుసుకీ వమహ్ యాయ వ మమాతీ లిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ లా షరీకలహూ వ బిజాలిక ఉమిర్తు వ అన మినల్ ముస్లిమీన్.

[అబూ దావుద్ హదీసు నెం: 2795, షేక్ అల్బానీ గారు హసన్  అని డిక్లేర్ చేసారు]

ఈ దుఆ తెలుగు అర్ధం కోసం వీడియో చూడండి

ఖుర్బానీ ఆదేశాలు కొరకు క్రింద ఇచ్చిన లింక్ క్లిక్ చెయ్యండి  :
https://teluguislam.net/2019/07/16/qurbani-animal-sacrifice-udhiyah/

ఉదయం, సాయంత్రం, పడుకొనే ముందు చదివే గొప్ప దుఆ (ఆడియో)

మూడు సమయాల్లో ఒక చిన్న దుఆ కానీ భావం గొప్పది
ఆడియో వినడం కోసం పైన బొమ్మ మీద క్లిక్ చెయ్యండి ..

allaahumma fatir as-samaavati-2-telugu

ఆడియో వినండి :

[ఆడియో లింక్ ]

వక్త :- ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ

సలాం తర్వాత దుఆలు – వాటి అనువాదం, లాభాలు

1- అస్తగ్ ఫిరుల్లాహ్ , అస్తగ్ ఫిరుల్లాహ్, అస్తగ్ ఫిరుల్లాహ్, అల్లాహుమ్మ అంతస్సలాం వ మిన్కస్సలాం తబారక్త యాజల్ జలాలి వల్ ఇక్రామ్.

 أَسْـتَغْفِرُ الله  أَسْـتَغْفِرُ الله  أَسْـتَغْفِرُ الله

اللّهُـمَّ أَنْـتَ السَّلامُ ، وَمِـنْكَ السَّلام ، تَبارَكْتَ يا ذا الجَـلالِ وَالإِكْـرام

(అల్లాహ్ నీ క్షమాభిక్ష కోరుతున్నాను… అల్లాహ్ నీవే సలాం. శాంతి నీ నుండి లభిస్తుంది. ఔన్నత్యం, గొప్పదనాలు గలవాడా నీవు గొప్ప శుభాలు కలవాడివి). (ముస్లిం 592).

2- లాఇలాహ ఇల్లల్లాహు వహ్ దహూ లా షరీక లహూ లహుల్ ముల్కు వలహుల్ హందు వహువ అలా కుల్లి షైఇన్ ఖదీర్. అల్లాహుమ్మ లా మానిఅ లిమా అఅతైత వలా ముఅతియ లిమా మనఅ’త వలా యన్ ఫఉ జల్ జద్ది మిన్కల్ జద్ద్.

dhikr-after-obligatory-prayer-dawud-burbank-021.gif

అల్లాహ్ తప్ప సత్య ఆరాధ్యుడు మరెవ్వడూ లేడు. ఆయన ఏకైకుడు, సాటిలేనివాడు. విశ్వ సామ్రాజ్యం ఆయనదే. స్తోత్రములు ఆయనకే చెల్లును. ఆయన సర్వాధికారుడు. ఓ అల్లాహ్! నీవు ప్రసాదించే దానిని అడ్డుకునేవాడెవడూ లేడు. నీవు ఇవ్వని దానిని ఎవ్వడూ ఇవ్వలేడు. ఎవరి పెద్దరికం ఐశ్వర్యం నీ శిక్ష ముందు వారికి లాభం చేకూర్చ లేవు. (బుఖారి 844, ముస్లిం 593).

3- లాఇలాహ ఇల్లల్లాహు వహ్ దహూ లా షరీక లహూ లహుల్ ముల్కు వలహుల్ హందు వహువ అలా కుల్లి షైఇన్ ఖదీర్ లా హౌల వలా ఖువ్వత ఇల్లా బిల్లాహి లాఇలాహ ఇల్లల్లాహు వలా నఅబుదు ఇల్లా ఇయ్యాహు లహున్నిఅ’మతు వలహుల్ ఫజ్లు వలహుస్సనాఉల్ హసన్ లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు ముఖ్లిసీన లహుద్దీన వలౌ కరిహల్ కాఫిరూన్.

dhikr-after-obligatory-prayer-dawud-burbank-03

(అల్లాహ్ తప్ప సత్య ఆరాధ్యుడు మరెవ్వడూ లేడు. ఆయన ఏకైకుడు, సాటిలేనివాడు. విశ్వసామ్రాజ్యం ఆయనదే. స్తోత్రములు ఆయనకే చెల్లును. ఆయన సర్వాధికారుడు. పుణ్యాలు చేసే, పాపాల నుండి దూరముండే భాగ్యం అల్లాహ్ యే ప్రసాదించువాడు, ఆ అల్లాహ్ తప్ప వెరొక ఆరాధ్యుడు లేడు. మేము ఆయన్నే ఆరాధిస్తాము. వరాలు, అనుగ్రహాలు ఆయన ప్రసాదించినవే. మంచి స్తోత్రాలు ఆయనకే శోభిస్తాయి. అల్లాహ్ తప్ప వేరొక ఆరాధ్యుడు లేడు. సత్యతిరస్కారులకు ఎంత అయిష్టకరంగా ఉన్నా సరే మేము మా ధర్మాన్ని ఆయన కొరకే ప్రత్యేకించుకున్నాము). (ముస్లిం 594).

4-సుబ్ హానల్లాహ్ 33 సార్లు, అల్ హందులిల్లాహ్ 33 సార్లు, అల్లాహు అక్బర్ 33 సార్లు అనాలి. వంద పూర్తి చేయుటకు ఒక్క సారి అనాలి: “లాఇలాహ ఇల్లల్లాహు వహ్ దహూ లా షరీకలహూ లహుల్ ముల్కు వలహుల్ హందు వహువ అలా కుల్లి షైఇన్ ఖదీర్”.

* పై జిక్ర్ వంద లెక్క పూర్తి చేసినవారి పాపాలు సముద్రపు నురగంత ఉన్నా మన్నించబడతాయి. (ముస్లిం 597).

5-అల్లాహుమ్మ అఇన్నీ అలా జిక్రిక వ షుక్రిక వ హుస్ని ఇబాదతిక.

dhikr-after-obligatory-prayer-dawud-burbank-05

(అల్లాహ్! నేను నీ ధ్యానం చేయటానికి, నీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోటానికి, తగురీతిలో నిన్ను ఆరాధించటానికి నాకు సహాయం చెయ్యి). (అబూదావూద్ 1522).

6- అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అఊజు బిక మినల్ జుబ్ని వఅఊజు బిక మిన్ అన్ ఉరద్ద ఇలా అర్జలిల్ ఉమురి వ అఊజు బిక మిన్ ఫిత్నతిద్దున్యా వ అఊజు బిక మిన్ అజాబిల్ ఖబ్ర్.

dhikr-after-obligatory-prayer-dawud-burbank-08

(అల్లాహ్! పిరికితనం నుండి నీ శరణు వేడుతున్నాను. నికృష్టమైన వృద్ధాప్యానికి చేరుకోవటం నుండి నీ శరణు కోరుతున్నాను. ప్రాపంచిక ఉపద్రవాల నుండి నీ శరణు వేడుతున్నాను. సమాధి యాతనల నుండి నీ శరణు వేడుతున్నాను). (బుఖారి 2822).

7- (1)బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం, ఖుల్ హువల్లాహు అహద్, అల్లాహుస్సమద్, లమ్ యలిద్, వలమ్ యూలద్, వలమ్ యకుల్లహూ కుఫువన్ అహద్.

2) బిస్మిల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీం, ఖుల్ అఊజు బిరబ్బిల్ ఫలఖ్, మిన్ షర్రి మా ఖలఖ్, వ మిన్ షర్రి గాసిఖిన్ ఇజా వఖబ్, వ మిన్ షర్రిన్ నఫ్ఫాసాతి ఫిల్ ఉఖద్, వమిన్ షర్రి హాసిదిన్ ఇజా హసద్.

(3) బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం, ఖుల్ అఊజు బిరబ్బిన్నాస్, మలికిన్నాస్, ఇలాహిన్నాస్, మిన్ షర్రిల్ వస్వాసిల్ ఖన్నాస్, అల్లజీ యువస్విసు ఫీ సుదూరిన్నాస్, మినల్ జిన్నతి వన్నాస్.

(1)ఇలా అనుః ఆయనే అల్లాహ్, ఏకైకుడు, అల్లాహ్ ఎవరి అక్కరా లేనివాడు, ఆయనకు సంతానం లేదు మరియు ఆయన కూడా ఎవరి సంతానమూ కాడు, ఆయనకు సరిసమానుడు ఎవడూ లేడు.

(2) ఇలా అనుః నేను ఉదయ కాలపు ప్రభువు శరణులోకి వస్తున్నాను, ఆయన సృష్టించిన ప్రతిదాని కీడు నుండి, చిమ్మచీకటి కీడు నుండి ఎప్పుడైతే అది క్రమ్ముకుంటుందో, ముడుల మీద మంత్రించి ఊదే వారి కీడు నుండి, మరియు అసూయపరుడి కీడు నుండి, ఎప్పుడైతే అతడు అసూయపడతాడో.

(3) ఇలా అనుః నేను మానవుల ప్రభువు, మానవుల సార్వభౌముడు, మానవుల ఆరాధ్య దైవం యొక్క శరణులోకి వస్తున్నాను, కలతలు రేకెత్తించి తొలగిపోయేవాని కీడు నుండి, ఎవడైతే మానవుల హృదయాలలో కలతలు రేకెత్తిస్తాడో, వాడు జిన్నాతులలోని వాడూ కావచ్చు లేదా మానవులలోని వాడూ కావచ్చు) (అబూదావూద్ 1523).

8-అల్లాహు లాఇలాహ ఇల్లా హువల్ హయ్యుల్ ఖయ్యూం లా తాఖుజుహూ సినతుఁ వలా నౌం, లహూ మా ఫిస్సమావాతి వమా ఫిల్ అర్జి మన్ జల్లజీ యష్ ఫఉ ఇన్’దహూ ఇల్లా బిఇజ్నిహీ యఅలము మా బైన ఐదీహిం వమా ఖల్ ఫహుమ్  వలా యుహీతూన బిషైఇమ్ మిన్ ఇల్మిహీ ఇల్లా బిమా షాఅ వసిఅ కుర్సియ్యుహుస్ సమావాతి వల్ అర్జ వలా యఊదుహూ హిఫ్జు- హుమా వహువల్ అలీయ్యుల్ అజీం. (సూ. బఖర 255). (ఈ ఆయతును ‘ఆయతుల్ కుర్సీ’అని అంటారు).

(అల్లాహ్! ఆయన తప్ప మరొక సత్యఆరాధ్యుడు ఎవ్వడూ లేడు. ఆయన నిత్యుడువిశ్వవ్యవస్థకు ఆధారభూతుడు ఆయనకు కునుకురాదు మరియు నిదురరాదు. భూమ్యాకాశాలలో ఉన్న సమస్తమూ ఆయనకు చెందినదే, ఆయన సమ్ముఖంలో -ఆయన అనుజ్ఞ లేకుండా- సిఫారసు చేయగలవాడెవడు? వారి ముందున్నదీ మరియు వారి వెనుక ఉన్నదీ అన్నీ ఆయనకు బాగా తెలుసు, మరియు ఆయన కోరితే తప్ప, ఆయన జ్ఞానవిశేషాలలో ఏ విషయమునూ వారు గ్రహించజాలరు, ఆయన కుర్సీ ఆకాశాలనూ మరియు భూమినీ పరివేష్టించి ఉన్నది. వాటి సంరక్షణ ఆయనకు ఏ మాత్రం అలసట కలిగించదు. మరియు ఆయన అత్యున్నతుడు, సర్వోత్తముడు).

* ప్రతి ఫర్జ్ నమాజు తర్వాత ఆయతుల్ కుర్సీ చదివిన వారు స్వర్గంలో ప్రవేశించడానికి చావు మాత్రమే అడ్డు ఉంటుంది. (సహీహా 972).

9- అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్అలుక ఇల్మన్ నాఫిఅ, వరిజ్ఖన్ తయ్యిబ, వ అమలమ్ ముతఖబ్బల. (ఫజ్ర్ నమాజు తర్వాత మాత్రమే.)

(ఓ అల్లాహ్! నేను నీతో ప్రయోజనకరమైన జ్ఞానం, పవిత్ర ఆహారం మరియు అంగీకరింపబడే ఆచరణ కోరుతున్నాను). (ఇబ్ను మాజ 925). ఇది ఫజ్ర్ తర్వాత.

కూర్పు : ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామిఈ
+966533458589

[Download PDF]

సుబ్ హా నల్లాహి వబి హమ్ దిహీ , అదద ఖల్కిహీ, వ రిధా నఫ్సిహీ, వ జినత అర్షిహీ, వ మిదాద కలిమాతిహీ

సుబ్ హా నల్లాహి వబి హమ్ దీహీ , అదద ఖల్కిహీ, వ రిధా నఫ్సిహీ, వ జినత అర్షిహీ, వ మిదాద కలిమాతిహీ

Sourceత్రాసును బరువు చేసే సత్కార్యాలు (Meezaan) – PDF Book

Great Rewards – చిన్న పనులు – గొప్ప పుణ్యాలు

ధర్మం పై నిలకడకై దుఆలు الدعاء للثبات على الدين

Video Courtesy: Dawah and Foreigners guidance office, zulfi, Saudi Arabia.

దుఆలు మీరు నేర్చుకొనుటకై క్రింద పొందుపరిచాం 

dua-steadfastness-1

dua-steadfastness-2

dua-steadfastness-3

dua-steadfastness-4

నిద్ర నుండి మేల్కొన్న తర్వాత పఠించవలసిన దుఆలు (Dua after Wakeup)

బిస్మిల్లాహ్

ఉపన్యాసకులు : జఫరుల్లాహ్ ఖాన్ నద్వీ
దుఆల సంకలనం మూలం:సయీద్ బిన్ అలీ బిన్ వహఫ్ అల్ ఖహ్తానీ
ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, రబువా, రియాద్

హిస్నుల్ ముస్లిం (ముస్లిం వేడికోలు) లోని నిద్ర నుండి మేల్కొన్న తర్వాత పఠించవలసిన దుఆలు మీరిక్కడ వినగలరు. వీటిని అర్థం చేసుకొని, ప్రతిరోజు పఠించడం ద్వారా మీరు లాభం పొందగలరు.

Listen / Download Mp3 Here (Time 9:25)

[ Read the Dua’s Here – PDF ]


1. అల్‌హమ్‌దులిల్లాహిల్లజీ అహ్‌యానా బ’అద మా అమాతనా వ ఇలైహిన్నుషూర్‌.

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

సమస్త స్తోత్రాలు అల్లాహ్‌ కొరకే. ఆయనే మేము చనిపోయాక మాకు జీవం పోశాడు. చివరికి ఆయన వైెపునకే  మేము మరలిపోవలసి ఉంది. (బుఖారి మ’ అల్‌ఫతహ్ 113/11, ముస్లిం 2083/4)


2. దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం సెలవిచ్చారు: ఎవరికైనా రాత్రివేళ మెలకువ వస్తే ఈ దుఆ పఠించాలి

లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వహ్‌దహు లాషరీక లహూ. లహుల్‌ముల్‌కు వలహుల్‌హమ్‌దు, వహువ అలా కుల్లి షయ్యిన్‌ ఖదీర్‌. సుబ్‌హానల్లాహి వల్‌హమ్‌దు లిల్లాహి వలా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వల్లాహు అక్బర్‌ వలా హౌల వలా ఖువ్వత ఇల్లాబిల్లాహిల్‌ అలియ్యిల్‌ అజీమ్‌ రబ్చిగ్‌ఫిర్‌లీ.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سُبْحَانَ اللّهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، ولَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ الْعَظيِمِ، ربِّ اغْفِرْلِي

“అల్లాహ్‌ ఒక్కడే. ఆయన తప్ప మరో ఆరాధ్యుడు లేడు. ఆయనకు సాటి ఎవ్వరూ లేరు. అధికారం ఆయనదే. స్తోత్రం ఆయనకే శోభిస్తుంది. ప్రతి వస్తువుకూ ఆయనే సృష్టికర్త. అల్లాహ్‌ పరిశుద్ధుడు. సమస్త స్తోత్రాలు ఆయనకే చెల్లును.  ఆయన తప్ప మరో ఆరాధ్యుడు లేడు. అల్లాహ్‌ అందరికంటే గొప్పవాడు, పరమోన్నతుడు, మహిమాన్వితుడైన అల్లాహ్‌ సహాయం లేకుండా ఏదీ తనను తాను రక్షించుకో జాలదు, ఇంకా ఏ పనిచేసే శక్తీ లేదు.

తరువాత ఇలా ప్రార్థించాలి – ఓ నా ప్రభూ! నన్ను మన్నించు.

ఇలా వేడుకున్నవారు మన్నించబడ తారు. దీని ఉల్లేఖనకర్త వలీద్‌ ఇలా అంటున్నారు: ఈ వాక్యం పఠించిన పిదప ఏదైనా వేడుకుంటే దానిని స్వీకరించటం జరుగు తుంది. ఆపై లేచి నిలబడి, వుజూచేసి నమాజ్‌ చేస్తే అతని నమాజ్‌ కూడా స్వీకరించబడుతుంది.

(బుఖారి మఅల్‌ఫతహ్ 39/3 వగైరా, ప దాలు ఇబ్నెమాజకు చెందినవి. సహీహ్  ఇబ్నెమాజ 335/2 చూడండి)


3. అల్‌హమ్‌దు లిల్లాహిల్లజీ ఆఫానీ ఫీ జసదీ వ రద్ద అలయ్య రూహీ వ అజినలీ బిజిక్‌రిహీ

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ

స్తోత్రాలన్నీ అల్లాహ్‌కే. ఆయనే నా శరీరానికి స్వస్థత చేకూర్చాడు. నా ప్రాణాన్ని నాకు తిరిగిచ్చేశాడు. ఇంకా తనను స్మరించే సద్బుద్ధి నిచ్చాడు.

(తిర్మిజీ  473/5 , సహీహ్  తిర్మిజీ  144/2)


4. “ఇన్న ఫీ ఖల్‌ఖిస్సమావాతి వల్‌ అర్‌జి వఖ్తిలాఫిల్‌లైలి వన్నహారి లఆయాతిల్‌ లి ఉలిల్‌ అల్‌బాబ్‌. అల్లజీన యజ్‌కురూనల్లాహ ఖియామవ్‌ వ ఖువూదవ్‌ వ అలా జునూబిహిమ్‌ వ యతఫక్కరూన ఫీ ఖల్‌ఖిస్సమావాతి వల్‌ అర్‌జ్‌, రబ్బనా మా ఖలఖ్‌త హాజా బాతిలా, సుబ్‌హానక ఫఖినా అజాబన్నార్‌. రబ్బనా ఇన్నక మన్‌ తుద్‌ఖిలిన్నార ఫఖద్‌ అఖ్ జయ్‌తహూ వమా లిజ్ఞాలి మీన మిన్‌ అన్‌సార్‌. రబ్బనా ఇన్ననా సమి’అనా మునా దియయ్‌ యునాదీ లిల్‌ఈమాని అన్‌ ఆమినూ బిరబ్బి కుమ్‌ ఫ ఆమన్నాా రబ్బనా ఫగ్‌ఫిర్‌లనా జునూబనా వ కఫ్ ఫిర్‌అన్నా సయ్యిఆతినా వతవఫ్ ఫనా మఅల్‌ అబ్‌రార్‌. రబ్బనా వ ఆతినా మా వఅద్‌త్తనా అలా రుసులిక వలా తుఖ్‌జినా యవ్మల్‌ ఖియామతి ఇన్నక లా తుఖ్‌లిఫుల్‌ మీఆద్‌.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۞ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۞ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۞ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

భూమీ, ఆకాశాల సృష్టిలో రేయింబవళ్ళు ఒక దాని తరువాత ఒకటి రావడంలో, నిలుచున్నా, కూర్చున్నా పరుండినా అన్నివేళలా అల్లాహ్‌ను స్మరించే వారున్నూ, భూమీ, ఆకాశాల నిర్మాణం గురించి చింతన చేసేవారున్నూ అయిన వివేకవంతులకు ఎన్నో సూచనలు ఉన్నాయి. (వారు అప్రయత్నంగా ఇలా అంటారు) ప్రభూ! ఇదంతా నీవు వ్యర్థంగా, లక్ష్య రహితంగా సృష్టించలేదు. నీవు పరిశుద్ధడవు కాబట్టి నిష్ఫలకార్యాలు చెయ్యవు. కనుక ప్రభూ! మమ్మల్ని నరకబాధ నుండి కాపాడు. నీవు ఎవడినైతే నరకంలో పడవేస్తావో వాణ్ణి వాస్తవానికి అధోగతికి, అవమానానికీ గురిచేసినట్లే. ఇక ఇటువంటి దుర్మార్గులకు సహాయం చేసేవాడెవడూ ఉండడు. ప్రభూ! మేము విశ్వాసం వైపునకు పిలిచేవాని పిలుపును విన్నాము. మీ ప్రభువును విశ్వసించండి అని అతను అనేవాడు. మేము అతని సందేశాన్ని స్వీకరించాము. కనుక మా స్వామీ! మేము చేసిన తప్పులను మన్నించు. మాలో ఉన్న చెడులను దూరం చెయ్యి. సజ్జనులతోపాటు మా జీవితానికి ముగింపు ప్రసాదించు. దేవా! నీవు నీ ప్రవక్తల ద్వారా చేసినటువంటి బాసలను మా విషయంలో నెరవేర్చు. ప్రళయంనాడు మమ్మల్ని పరాభవానికి గురిచెయ్యకు. నిస్సందేహంగా నీవు నీ వాగ్జానాలకు భిన్నంగా వ్యవహరించవు.

(ఆలిఇమ్రాన్‌: 190- 294) (బుఖారి’ మ అల్‌ఫతహ్  235/8 , ముస్లిమ్  530/1)