ముహర్రం నెల, సంఘటనలు, సంప్రదాయాలు| సలీం జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్) [వీడియో]

ముహర్రం నెల, సంఘటనలు, సంప్రదాయాలు| సలీం జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్) [వీడియో]
https://youtu.be/Lxw9kVDaFTk [30 నిముషాలు]

ముహర్రం & ఆషూరా (ముహర్రం 10 వ తేదీ)- యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV0Mlhg-zp9sHUArkqQGOoEz

ముహర్రం & ఆషూరా (ముహర్రం 10 వ తేదీ) మెయిన్ పేజీ
https://teluguislam.net/2020/08/20/muharram/

%d bloggers like this: