నమాజ్ నిదుర కంటే మేలైనది [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[4:20 నిముషాలు]

వక్త :- అబ్దుల్ గఫూర్ (హఫిజహుల్లాహ్) , వైజాగ్

నమాజు (మెయిన్ పేజీ)
https://teluguislam.net/five-pillars/salah-namaz-prayer/

%d bloggers like this: