భోజన సమయంలో సలాం చెప్పడం లేదా సలాం కు జవాబు ఇవ్వడం సమంజసమేనా? [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[11:07 నిముషాలు]
వక్త :- అబ్దుల్ గఫూర్ (హఫిజహుల్లాహ్) , వైజాగ్

Greetings (సలాములు)
https://teluguislam.net/category/greetings-సలాములు

%d bloggers like this: