ఒక యదార్ధమైన కథ: “జకాత్ నా సంపదను సంరక్షిస్తుంది” [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[12:45 నిముషాలు]
వక్త :- అబ్దుల్ గఫూర్ (హఫిజహుల్లాహ్) , వైజాగ్

జకాతు & సదఖా మెయిన్ పేజీ
https://teluguislam.net/five-pillars/zakah/

జకాతు ఆదేశాలు ( పుస్తకం & వీడియో పాఠాలు)

%d bloggers like this: