ప్రతీ ప్రాణి మరణాన్ని చవిచూడవలసి ఉంది [ఆడియో]

బిస్మిల్లాహ్

[19:04 నిముషాలు]
వక్త :- అబ్దుల్ గఫూర్ (హఫిజహుల్లాహ్) , వైజాగ్

సోదరులారా! ఇలాంటి స్థలం (సమాధి) కోసం సన్నాహాలు చేసుకోండి!

మన ఇష్టంతో పుట్టామా? మన ఇష్టంతో చనిపోతామా? మనం ఇష్టం వచ్చినట్లు జీవనం సాగిద్దామా? [వీడియో]

%d bloggers like this: