నిద్ర నుండి మేల్కొన్న తర్వాత పఠించవలసిన దుఆలు (Dua after Wakeup)

ఉపన్యాసకులు : జఫరుల్లాహ్ ఖాన్ నద్వీ – సయీద్ బిన్ అలీ బిన్ వహఫ్ అల్ ఖహ్తానీ
ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, రబువా, రియాద్

హిస్నుల్ ముస్లింలోని నిద్ర నుండి మేల్కొన్న తర్వాత పఠించవలసిన దుఆలు మీరిక్కడు వినగలరు. వీటిని అర్థం చేసుకొని, ప్రతిరోజు పఠించడం ద్వారా మీరు లాభం పొందగలరు

Listen / Download Mp3 Here (Time 9:25)

[ Read the Dua’s Here – PDF ]

This entry was posted in Audio (ఆడియో), Dua (దుఆ), Islam-Telugu (ఇస్లాం). Bookmark the permalink.