టాయిలెట్లో అనుసరించవలసిన నియమములు

మరుగుదొడ్డికి (టాయిలెట్ –హమ్మాము) పోవునప్పుడు అనుసరించవలసిన నియమములు: 

 1. మరుగుదొడ్డి (Toilet -హమ్మామ్)లో ప్రవేశించే ముందు చదవవలసిన దుఆ. ఇది బయటచదవవలెను.
 2. అల్లాహుమ్మ ఇన్ని అఁఊదుబిక మినల్ ఖుబ్ థి వల్ ఖబాయిథ్

  ఓ అల్లాహ్! నీచులైన మగ మరియు ఆడ జిన్నాతుల నుండి నేను నీ శరణు వేడుకుంటున్నాను.

 3. ఎవ్వరికీ కనబడని ప్రదేశములలో మాత్రమే మలమూత్ర విసర్జన చేయవలెను.
 4. ఖిబ్లా వైపు ముఖం గాని వీపుగాని చేయకూడదు.
 5. తొడలు కడుపును నొక్కేటట్లు కూర్చోవలెను.
 6. మలమూత్రములు ఒంటికి, బట్టలకు అంటకుండా జాగ్రత్త పడవలెను.
 7. మరుగుదొడ్డిలో నుండి మాట్లాడకూడదు.
 8. నిషేధ ప్రాంతములలో మలమూత్ర విసర్జన చేయరాదు.
 9. మలమూత్ర విసర్జన తర్వాత శుభ్రపరచుకొను విధానం – a) ఎడమచేతితో  b) నీటితో c) నీరులేనిచోట బేసి సంఖ్యలో ఇటుక, మట్టి(గడ్డలు) లేదా శుభ్రపరచగల వేరే వాటితో శుభ్రపరచవలెను.
 10. బైటికి వచ్చిన తర్వాత “గుఫ్ రానక్” అర్థం – “ఓ అల్లాహ్! నేను క్షమాపణ వేడుకొనుచున్నాను” అని పలకవలెను. లేదా “అల్ హందులిల్లాహిల్లదీ అద్ హబఅన్నిల్ ఆదా వ ఆఫాని” సకల స్త్రోత్రములు అల్లాహ్ కొరకే, ఆయనే నన్ను ఈ అపరిశుభ్రత నుండి శుభ్రపరచి నాకు ప్రశాంతత నొసంగెను.

10. మరుగుదొడ్డిలో ప్రవేశించునప్పుడు ముందు ఎడమకాలు లోపల పెట్టవలెను. బయటకు వచ్చునప్పుడు ముందు కుడికాలు బయట పెట్టవలెను.

%d bloggers like this: