[ఖురాన్ భావం తెలుగులో]

అంతిమ దైవగ్రంథం ఖుర్ఆన్ (అనువాదం, వ్యాఖ్యానం) – అహ్సనుల్ బయాన్

Telugu Quran Commentry -Translation based on the Urdu translation of Moulana Muhammad Jonagari (Ahlulhadith) with brief commentry named “Tafseer Ahsan-ul-Bayan” by Hafizh Salah-ud-deen yusuf

టైటిల్: అంతిమ దైవగ్రంథం ఖుర్ఆన్ (అనువాదం, వ్యాఖ్యానం) – అహ్సనుల్ బయాన్
రచఇతలు (ఉర్దూ) : మౌలానా ముహమ్మద్ జునాగడీ మరియు హాఫిజ్ సలాహుద్దీన్
అనువాదకులు : ముహమ్మద్ అజీజుర్రహ్మాన్ ( Muhammad Azeez-ur-Rahman)
క్లుప్త వివరణ: ఉర్దూ భాషలో మౌలానా ముహమ్మద్ జునాగడీ (Moulana Muhammad Jonagari ) మరియు హాఫిజ్ సలాహుద్దీన్ యుసుఫ్ (Hafiz Salah-ud-Din Yusuf)లు కలిసి తయారు చేసిన అహ్సనుల్ బయాన్ అనే ప్రపంచ ప్రసిద్ధ ఖుర్ఆన్ సంకలనం యొక్క తెలుగు అనువాదమిది. దీనిని ముహమ్మద్ అజీజుర్రహ్మాన్ గారు తెలుగులో అనువదించినారు. శాంతిమార్గం పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్, హైదరాబాదు వారు ప్రచురించినారు.

దివ్య ఖురాన్ సందేశం

Divya Quran Sandesham: Published by the King Fahd Complex for Printing of the holy Quran KFCPHQ, Madina
Translated by Dr Abdul Raheem Mohammed Moulana (heading the Department of Nephrology in the King Abdul Aziz Hospital in the holy city of Makkah)

Now You can download the Divya Quran Flash (Telugu Quran Flash)  at
http://www.4shared.com/folder/7SyxFNC0/telugu-quran-flash.html
or at
http://Telugu-Quran-Flash.4Shared.com/
[download all 5 parts at the above location and extract to same folder]

Leave a Reply, Baarakallaah Feekum