[జీహాద్]

అల్-లూలు-వల్-మర్జాన్ (మహా ప్రవక్త మహితోక్తులు)

Leave a Reply, Baarakallaah Feekum