[సద్గుణాలు]

  1. చిత్తశుద్ధి తో పనిచేయటం – Performing Deeds with Sincerity
  2. మర్యాదపూర్వక సంభాషణ & స్నేహపూర్వక కలయిక
  3. ధర్మప్రచారం మరియు దాని ప్రతిఫలం
  4. అన్నపానీయములు సేవించే విధానం
  5. ఇస్లాం ధర్మంలో తుమ్మినప్పుడు ఆచరించవలసిన పధ్దతి
  6. సత్యం పలకటాన్ని ప్రోత్సహించటం-అసత్యం పలకటాన్ని నిరోధించటం
  7. అభివాదము & అన్నదానం యొక్క ఔన్నత్యం (Greeting with Salam & Feeding Poor)
  8. కాలకృత్యాలు తీర్చుకునే పద్ధతి (Dua while entering and exiting from toilet)
  9. కోపతాపాల గురించి హెచ్చరిక (warning about becoming angry)
  10. నైతిక ప్రవర్తన (నీతిబద్ధమైన నడవడిక) – Good Character
  11. క్షమాగుణం & సహనశీలత్వం (Patience & Forgiveness)
  12. స్నేహితుల ప్రభావం (Influence of friends)
  13. నాలుకతో & చేతితో ఇతరులకు కష్టం, నష్టం కలిగించకూడదు (Harming others with tongue and hands)
  14. ముస్లింలు విధిగా ఒకరినొకరు ప్రేమించాలి (Muslims loving each other)
  15. దైవ విశ్వాసుల మధ్య సహకారం (cooperation among believers)
  16. ఈర్ష్యాద్వేషాల నిషేధం (Prohibition of Envy)
  17. ఇస్లాం ధర్మం లంచమును నిషేధిస్తున్నది (prohibition of bribery)
  18. నిజాయితీగా వాపసు చెయ్యటం (Returning honestly)
  19. అవిధేయత మరియు అబద్ధపు సాక్ష్యం నిషేధింపబడినది (Disobedience and Lying)
  20. మోసం చేయటం నిషేధించబడినది (Prohibition of deceiving)
  21. చాడీలు చెప్పటం నిషేధించబడినది (Prohibition of Backbiting)
  22. అపనిందలు వేయటం (Gheebah & Slander)
  23. ఇరుగు పొరుగు (పొరుగింటి) వారి హక్కులు (Rights of neighbours)
  24. అనవసరపు విషయాల జోలికి పోకూడదు (Leaving off unnecessary matters)
  25. ఇస్లాంలో పరిశుభ్రత (Cleanliness in Islam)
  26. కపటుడి చిహ్నాలు (Signs of Hypocrite)
  27. దైవవిశ్వాసపు తియ్యటి మాధుర్యం (Sweetness of Iman)

  Leave a Reply, Baarakallaah Feekum