[నూతనాచారం]

బిద్అత్ (నూతనాచారం) – Bidah

 

పరలోక చింత మాసపత్రిక – జనవరి 2008 – [Download PDF] క్లుప్త వివరణ: ముహర్రం నెల మరియు దాని శుభాలు మరియు దాని గురించిన మూఢనమ్మకాలు

పరలోక చింత మాసపత్రిక – ఫిబ్రవరీ 2008 – [Download PDF] క్లుప్త వివరణ: సఫర్ నెల మరియు దాని గురించిన మూఢనమ్మకాలు

పరలోక చింత మాసపత్రిక – మార్చి 2008 – [Download PDF] క్లుప్త వివరణ: రబీఉల్ అవ్వల్ మాస ప్రత్యేకత, ఈదె మీలాద్ వాస్తవికత

పరలోక చింత మాసపత్రిక – ఏప్రిల్ 2008 – [Download PDF] క్లుప్త వివరణ: షేఖ్ అబ్దుల్ ఖాదిర్ జీలానీ మరియు గ్యారవీ గురించిన వాస్తవాలు

పరలోక చింత మాసపత్రిక – సంచిక 3 ఆగష్టు 2007 – [Download PDF] క్లుప్త వివరణ: ఖర్ఆన్ లోని మొట్ట మొదటి అధ్యాయమైన సూరతుల్ ఫాతిహా యొక్క శుభాలు, ప్రత్యేకతలు, మరియు షఅబాన్ నెలలోని కల్పితాచారాలు.

Leave a Reply, Baarakallaah Feekum