విపరీతైమైన అనారోగ్యం తో బాధ పడుతున్నపుడు

أللّهُـمَّ اغْفِـرْ لي وَارْحَمْـني وَأَلْحِقْـني بِالرَّفـيقِ الأّعْلـى

అల్లాహు మగ్ ఫిర్ లీ   వర్ హంనీ  వల్ హిక్ నీ    బిర్ రఫీక్ ఇల్ ఆలా

ఓ అల్లాః నన్ను క్షమించుము మరియు దయ చూపించుము మరియు స్వర్గము లోని ఉన్నతమైన వారితో జత చేయుము

రెఫెరెన్సు : అల్ -బుఖారి 7/10, ముస్లిం 4/1893.

Allaahum-maghfir lee warhamnee wa ‘alhiqnee bir-rafeeqil-‘a’laa.

O Allah , forgive me and have mercy upon me and join me with the highest companions (in Paradise).

Reference: Al-Bukhari7/10, Muslim 4/1893.

This entry was posted in Dua (దుఆ), Islam-Telugu (ఇస్లాం). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s